Selvitys venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta kuntalaisina

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Vantaan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 26.8.2019 7:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Selvitys venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta kuntalaisina
Hankinnan kuvaus: Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut on asukaspalveluiden toimialan tulosalue, jonka alaisuuteen kuuluvat muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä kansalaistoiminnan avustukset, kaupunkitasoiset asiointi- ja neuvontapalvelut sekä osallisuus- ja yhteisöpalveluiden yksikkö, joka toimii osallistumisen kaupunkitasoisena asiantuntijatahona, tukee kaupungin toimialoja asukasosallisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa ja vastaa asukastilaverkoston ylläpitämisestä ja muusta yhteisötyöstä sekä vapaaehtoistoiminnan kaupunkitasoisesta koordinaatiosta. Kuntalaispalveluiden osallisuus- ja yhteisöpalveluiden yksikkö etsii tällä tarjouspyynnöllä toteuttajaa syksyn 2019 aikana toteutettavalle selvitykselle, jonka aiheena on venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen kuntalaisina. Kuntalain 22 § velvoittaa tarjoamaan kunnan asukkaille monipuolisia ja vaikuttavia osallistumisen mahdollisuuksia ja menetelmiä. Vantaan kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin tammikuussa 2018 Osallistuva Vantaa -malli, joka on osa valtuustokauden 2018-2021 strategiaa ja jonka tavoitteena on tarjota vantaalaisille monipuolisesti tilaisuuksia osallistua kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva Vantaa on kehittyvä toimintatapa, joka pyrkii tukemaan kuntalaisten aktiivista osallistumista niin virallisia vaikuttamiskanavia kuin omaehtoisen kansalaistoiminnan väyliä hyödyntäen. Lisätietoa Osallistuvasta Vantaasta: http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/osallistu_ja_vaikuta/vaikuta_nyt/osallistuva_vantaa Kaikkien kunnan asukkaiden yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä hyvien väestösuhteiden vahvistamiseksi on tärkeää, että myös vieraskieliset kuntalaiset pyrkivät ja pääsevät aktiivisesti osallistumaan ja vaikuttamaan kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon. Erityisen tärkeää tämä on Vantaalla, Suomen monikulttuurisimmassa kunnassa. Vieraskielisen väestön osuus Vantaalla oli vuoden 2019 alussa 18,9 % ja sen ennustetaan kasvavan 34%:iin vuoteen 2035 mennessä. Kolme suurinta vieraskielisten ryhmää ovat venäjänkieliset (3,6%), vironkieliset (3,6%) ja arabiankieliset (1,4 %). Ennusteen mukaan vuonna 2035 Vantaalla on vieraskielisistä eniten venäjän ja entisen Neuvostoliiton alueen kieliä puhuvia (pois lukien Baltia) ja toiseksi eniten Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kieliä puhuvia. Tilattavan selvitystyön tavoitteena on tuottaa tietoa ja syventää ymmärrystä venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistumisen esteistä ja kimmokkeista sekä konkreettisia ehdotuksia tai suosituksia toimenpiteistä, joilla kaupunki voi parhaiten tukea ja vahvistaa kyseisten ryhmien osallistumista tulevaisuudessa. Selvityksen edellytetään sisältävän sekä relevanttiin teoreettiseen viitekehykseen ja aiempaan tutkimukseen pohjautuvaa taustoitusta että tiedonkeruuta suoraan kohderyhmältä. Selvityksessä on kaksi pääteemaa (A ja B), joita työssä tulee kartoittaa ja joiden pohjalta tarjoajien edellytetään rakentavan työsuunnitelmansa (pakollinen liite, joka pisteytetään): A) Tieto, ymmärrys ja tavoittaminen A1. Kohderyhmän tieto ja ymmärrys - kuntademokratiasta ja kunnan toiminnasta ja päätäntävallasta - omista mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa kunnan ja oman asuinalueen toimintaan ja kehittämiseen (esim. äänestäminen, toimialojen toteuttamat asukasosallisuustoimenpiteet, omaehtoinen kansalaistoiminta, vapaaehtoistoiminta) - eri palveluista ja omasta oikeudesta niihin A2. Kohderyhmän tavoittaminen - palveluihin ohjautuminen: mitkä palvelut tavoittavat hyvin/huonosti ja miksi - kaupungin ja kohderyhmän välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen toimivat/toimimattomat kanavat, tavat ja käytännöt B) Motivaatio ja luottamus B1. Kohderyhmän motivaatio - motivaatio osallistua ja vaikuttaa eri tavoilla ja eri asioihin kunnassa - motivaatioon myönteisesti/kielteisesti vaikuttavat tekijät B2. Kohderyhmän luottamus - kaupunkiorganisaatiota kohtaan - kuntapäättäjiä kohtaan - viranhaltijoita kohtaan Edellytämme, että työsuunnitelmassa esitetään sisällöllisesti tarkoituksenmukainen ja koherentti kokonaisuus ja että se on kokonaisuutena arvioiden toteuttamiskelpoinen. Lopullinen työsuunnitelma hyväksytään Vantaan kaupungin toimesta. Selvityksen lopputuotoksina edellytetään seuraavaa: 1) Selkeälukuinen raportti, joka tiivistää selvityksen taustoituksen, toteutuksen, analyysin ja tulokset (ohjepituus noin 20-60 sivua). Raportin pitää lisäksi sisältää perusteltuja konkreettisia ehdotuksia tai suosituksia siitä, kuinka Vantaa voi jatkossa entistä paremmin a) tavoittaa kohderyhmän, b) saada kohderyhmän mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan kaupungin ja oman asuinalueen toimintaan ja kehittämiseen ja c) vahvistaa kohderyhmän luottamusta kuntaorganisaatioon ja viranhaltijoihin. Raportissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Vantaan visuaalista ilmettä. 2) Raportin pohjalta tehtävä PowerPoint-esitys, joka on selkeälukuinen ja sisältää tulosten visualisointia. Esityksen on annettava kattava yleiskuva selvityksen sisällöstä ja tuloksista. Ppt-esityksessä hyödynnetään Vantaan visuaalista ilmettä. 3) Työn tulosten esittely ja reflektointi paikan päällä Vantaalla (tämän kohdan osalta toteutusajankohdasta päätetään työn yksityiskohdista sovittaessa). Selvitystyö toteutetaan syksyn 2019 aikana siten, että yllä kuvatut lopputuotokset ovat tilaajan käytettävissä viimeistään 16.12. mennessä ellei yllä ole toisin mainittu. Aloitustapaaminen valitun toimittajan kanssa pidetään mahdollisimman nopeasti kilpailutuksen tuloksen selvittyä. Työn edistymistä seurataan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran toteutuskauden aikana.
Hankintayksikkö: Vantaan kaupunki
ALV-tunnus: 0124610-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Konserni- ja asukaspalvelut/Osallisuus- ja yhteisöpalveluiden yksikkö
Postiosoite: Kielotie 20 A, 4 krs.
Postinumero: 01300
Postitoimipaikka: Vantaa
Maa: Suomi
Puhelin: +358 400773203
Faksi:
Sähköpostiosoite: tuija.mustajarvi@vantaa.fi
WWW-osoite: http://www.vantaa.fi