Vähähiilisyys- ja vastuullisuus Utsjoen matkailussa

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Utsjoen kunta
Tarjouksen määräaika: 3.8.2020 23:59:00
Tarjouspyynnön nimi: Vähähiilisyys- ja vastuullisuus Utsjoen matkailussa
Hankinnan kuvaus: Utsjoella on käynnistetty Vastuullinen matkailu –hanke, missä tavoitteena on tehdä Utsjoesta esimerkillinen vastuullisen matkailun alue ja parantaa paikallisten pk-yritysten kilpailukykyä vähähiilisten ja vastuullisten ratkaisujen, osaamisen ja imagon kautta. Hankkeessa huomioidaan ekologinen, sosiokulttuurinen ja taloudellinen vastuullisuus. Hanke on EAKR rahoitteinen (Lapin liitto). Tämä kilpailutus koskee vastuullisen matkailun hanketta ja kilpailutettu asiantuntijatyö tulee toteuttaa hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelma on liitteenä. Hankinnan kohde Vastuullinen matkailu Utsjoella –hankkeessa hankitaan asiantuntijapalveluna vähähiilisyysselvitys ja vähähiilisyysohjelma. Lisäksi kilpailutetaan optioina vastuullisen matkailun mittarit, matkailijan palvelupolun kartoitus ja vastuulliseen matkailuun liittyvien infopakettien tekeminen. 1 Vähähiilisyys- ja vastuullisuusselvitys Vähähiilisyys- ja vastuullisuusselvityksen tavoitteena on selvittää alueen matkailun vastuullisuuden nykytila. Selvityksen tulee sisältää matkailuyritysten ja matkailijan sekä matkailun muut hiililähteet, arvio hiilipäästöjen määrästä sekä mitä vähähiilisyyden ja vastuullisuuden eteen on jo tehty. Vastuullisuuden nykytilaa arvioitaessa tulee arvioida ekologinen, sosiokulttuurinen ja taloudellinen vastuullisuus sekä alueen erityispiirteet. Raportti nostaa esiin parhaat nykyiset käytänteet sekä arvion toimenpiteiden merkityksestä. Selvityksen tulee sisältää hiilipäästöjen määrä keskimäärin liittyen eri majoitusmuotoihin, aktiviteetteihin sekä tapoihin saapua alueelle per matkailija ja per majoitusyö. Asiantuntijapalveluiden toteuttaja voi myös esittää neuvotteluissa vaihtoehtoisen tavan arvioida hiilipäästöt niin, että arvio antaa vankan perustan tämän pohjalta tehtävälle vähähiilisyysohjelmalle. Selvityksen pohjalta eri aktiviteettien, kuljetus- ja majoitusmuotojen käyttöä tulee voida vertailla hiilipäästöihin perustuen. Vähähiilisyysselvityksen tulee lisäksi sisältää nykyaikaisen poronhoidon vastuullisuusselvitys Utsjoen alueella. Myös poronhoidon hyvät käytänteet tulee esittää raportissa. 2 Utsjoen matkailun vähähiilisyys- ja vastuullisuusohjelma Kohdan 1 selvitykseen pohjautuen tuotetaan vähähiilisyys- ja vastuullisuusohjelma Utsjoen matkailuun, jonka tulee sisältää: • Ongelmakohdat ja vahvuudet o Ohjelma selvittää alueen kestävän matkailun ongelmakohdat ja vahvuudet • Toimenpidesuositukset o Koskevat vähähiilisyyttä, ekologista, sosiokulttuurista ja taloudellista vastuullisuutta o Selvitys innovatiivisista ratkaisuista ja vaihtoehdoista ongelmakohtien (mm. kuljetukset, jätteiden kierrättämismahdollisuudet, markkinointiratkaisut, matkailijapolut, tavaravirrat) aiheuttamien vaikutusten minimoimiseksi ja toimenpidesuositukset o Toimenpidesuositusten pitää sisältää Asiantuntijapalvelun toteuttajan näkemys siitä, kuinka toimenpiteet käytännössä voidaan toteuttaa, mitä sidosryhmiä toteutus sitoo ja kuinka paljon muita resursseja toteutus vie o Suositukset on kohdistettu matkailuyrityksille, matkailijoille, poronhoitajille, aluemarkkinointiorganisaatiolle ja muille alueen toimijoille. o Suositukset siitä, kuinka vastuullisuus saadaan osaksi yritystoimintaa, pääpaino matkailuyrityksissä • Suunnitelma ohjelman jalkauttamiseksi • Tietopakettien laadinta alueen toimijoille vastuullisista tavoista tuottaa matkailupalveluita • Työpajan järjestäminen vastuullisuusjohtamisesta ja vastuullisuuden saattamisesta osaksi yritystoimintaa Vähähiilisyysohjelmassa on huomioitava myös Norjan puolella tuotettavat ohjelmapalvelut, joilla on vaikutusta Utsjoen alueen matkailutoimijoiden myymien matkailijapakettien vähähiilisyyteen ja vastuullisuuteen. Ohjelmasta tulee selvästi käydä ilmi, mitkä toimenpidesuositukset asiantuntijapalvelun toteuttaja näkee ensisijaiseksi ja helpoimmiksi toteuttaa. Lisäksi ohjelmasta tulee käydä ilmi, millä toimenpiteillä olisi suurimmat vaikutukset hiilipäästöihin ja vastuullisuuden muihin osa-alueisiin asiantuntijapalvelun toteuttajan arvion mukaan. Tarjouksen sisältö ja toteutustapa Hankintayksikkö on arvioinut hankinnan haasteelliseksi ja vastavuoroista suunnittelua edellyttäväksi hankinnaksi, jossa hankintayksikkö ei pysty hankinnan luonteen vuoksi laatimaan tarjouspyyntöä ja tehtävänmäärittelyä niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Näistä syistä hankinnassa käytetään neuvottelumenettelyä. Asiantuntijapalvelun toteuttajan tulee huomioida toteutustavassa kunnallinen päätöksenteko, tiedottaminen, osallistaminen, yhdenvertaisuus, saavutettavuus sekä kaksikielisyys: hankkeessa tuotetut aineistot sekä tilaisuudet toteutetaan kaksikielisinä, kielinä pohjoissaame ja suomi. Lisäksi työn kaikissa vaiheissa on huomioitava alueen erityispiirteet poronhoito elinkeinona, saamelaiskulttuuri ja herkkä arktinen luonto. Vähähiilisyysselvitys ja -ohjelma tulee toimittaa raporttimuodossa, joka on visualisoitu ja helposti ymmärrettävä. Asiantuntijapalvelun toteuttajan tulee esittää löydöksensä niin, että selvityksen tulokset aukeavat myös aiheeseen vihkiytymättömälle. Neuvotteluissa käydään läpi Asiantuntijatahon ehdotus tavasta kuvata löydökset. Lisäksi toimittajan tulee laatia tiedotteet selvityksen ja ohjelman pääkohdista pohjoissaameksi, suomeksi ja englanniksi. Tässä dokumentissa ja hankesuunnitelmassa on esitetty tehtävien töiden raamit. Asiantuntijapalvelun toteuttajalta odotetaan tarkempaa esitystä ja suunnitelmaa töiden sisällöstä. Lopullinen sisältö tarkennetaan yhdessä hankehenkilöstön kanssa. Budjetti kohtien 1 ja 2 toteutukselle on maksimissaan 36 000 €, mikä ei sisällä optioita. Tarjouksesta tulee käydä ilmi hinnoittelut kohdille 1 ja 2 sekä hinnat mahdollisesti optiona hankittaville kohdille. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjoajalle aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien asiantuntijoiden matka-, majoitus- ja päivärahakulut. Tarjoukseen tulee nimetä työn toteuttavat asiantuntijat ja mukaan on liitettävä heidän CV:t ja hankintaan liittyvät osaamiskuvaukset. Asiantuntijapalvelun toteuttajan tulee varautua viikoittaiseen etäyhteydellä toteutettavaan tunnin palaveriin hankehenkilöstön kanssa, missä seurataan hankkeen toteutumisen etenemistä ja toteutustapaa.
Hankintayksikkö: Utsjoen kunta
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Kyllä
Tarjouksen määräaika: 3.8.2020 23:59:00