Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Aikuispsykiatrian erikoislääkäripalvelut

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Sodankylän kunta
Tarjouksen määräaika: 15.7.2021 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Aikuispsykiatrian erikoislääkäripalvelut
Hankinnan kuvaus: Sodankylän kunta pyytää tarjousta aikuispsykiatrian erikoislääkärin palveluista. PÄÄASIALLINEN SUORITUSPAIKKA: Hyvinvointikeskus Sopukka Karistamontie 4 99600 Sodankylä HANKINNAN KUVAUS: Tarjousta pyydetään Hyvinvointikeskus Sopukassa toteutettavaa palvelua varten. Hyvinvointikeskus Sopukka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita Sodankylän kunnan sekä lähialueiden asukkaille. Sopukassa vakituisessa virkasuhteessa työskentelee seitsemän lääkäriä. Sopukan Perhekeskuksen mielenterveyspalveluissa työskentelee neljä psykiatrista sairaanhoitajaa sekä yksi lähihoitaja. Lisätietoja Sodankylän kunta: www.sodankyla.fi Aikuispsykiatrian erikoislääkäritarve on noin 4-5 vastaanottopäivää kuukaudessa. Hankintayksikkö hankkii aikuispsykiatrian palveluita toimintansa tarpeiden mukaisesti, eikä sitoudu mihinkään ostopalvelumäärään. Vastaanottotyötä voidaan tehdä sekä lähi- että etävastaanottona. Tarjoaja sitoutuu siihen, että lähityöskentelypäiviä (8h/pvä) on vähintään kaksi (2) arkipäivää kuukaudessa klo 8-16 välisenä aikana. SOPIMUKSEN KESTO: Sopimuksen kesto on 36 kuukautta siten, että sopimus astuu voimaan 1.10.2021. OPTIO: Tilaaja varaa oikeuden 12 kuukauden mittaiseen optioon lääkäripalveluiden tarpeen jatkuessa. Optio tulee voimaan välittömästi sopimuksen päättymistä seuraavana päivänä. Tilaaja päättää option käyttämisestä neljä kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Optiosta ei tehdä erillistä sopimusta ja siihen sovelletaan tarjouspyynnön ehtoja. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle. HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAT LISÄTIEDOT: Tarjousten käsittelyn menettelyvaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1) Avaa tarjoukset 2) Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3) Tarkastaa ja vertailee tarjoukset 4) Pyytää ja/tai tarkastaa voittajaehdokkaan soveltuvuutta koskevat selvitykset ja todistukset 5) Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 6) Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn. TARJOUKSEN LÄHETTÄMINEN: Tarjoukset on lähetettävä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla Tarjous annetaan Tarjouspalvelu.fi:n kautta määräaikaan mennessä. Muulla tavoin saapuneita tarjouksia ei huomioida. Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia asiakaspalveluun, sähköposti tuki@cloudia.fi tai puhelimitse +358 20 766 1077. Varmistattehan ennen yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja järjestelmänne täyttää palvelun käyttämisen vaatimukset, niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten osalta. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.tarjouspalvelu.fi/sodankyla HINNAT: Tarjoushinnat on esitettävä kahden desimaalin tarkkuudella arvonlisäverottomina (alv 0 %) euromääräisinä (€) nettohintoina, joihin ei saa kytkeä mitään ehtoja tai laskutus- tai muita lisiä. Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset. Hintoja ei saa sitoa vähimmäisostomääriin. Sopimushinta on voimassa vähintään 12 kuukautta sopimuksen voimaan astumisesta. Mahdollinen hinnanmuutosesitys jätetään kirjallisesti tilaajan kaupalliselle yhteyshenkilölle neljä (4) kuukautta ennen hinnanmuutospäivää. Tarjoajan tulee esittää hinnanmuutoksen perusteista eri kustannustekijät ja niiden muutos sekä muutoksen vaikutus kokonaishintaan. Esityksen pohjalta tilaaja ja tarjoaja käyvät hintaneuvottelun. Hinnanmuutos vaatii tilaajan kirjallisen hyväksynnän. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus kesken hankintakauden, mikäli hinnanmuutoksista ei päästä sopimukseen. Hinnanmuutos voi tulla voimaan aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua sopimuskauden alusta tai edellisestä palveluntuottajan aloitteesta tehdystä hinnanmuutoksesta. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn ostomäärään eikä ole korvausvelvollinen ostomäärän muutoksista sopimuskaudella. REKLAMAATIOT: Tilaaja reklamoi tarjoajan nimeämille yhteyshenkilöille välittömästi kun virheellisen tai muulla tavoin sopimuksen vastainen palvelu havaitaan. Reklamointi tehdään suomen kielellä kirjallisesti siten, että dokumentointi on jatkossa myös tilaajan käytettävissä. LASKUTUS JA MAKSUEHTO: Maksuehto on 21 pv netto. Laskutus-, yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukaan. Laskutuksessa käytetään ensisijaisesti verkkolaskutusta. Tarjoaja laskuttaa tilaajaa kerran kuukaudessa jälkikäteen seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Laskun liitteenä tulee olla työntekijän nimi ja tehtyjen tuntien erittely työpäivittäin. Laskutustiedoista tulee selvitä riittävällä tavalla laskutuksen perusteena olleet todelliset tapahtumat ja muuta hankintayksikön tarvitsemat tiedot. Tarjoajalla on oikeus laskuttaa tilaajaa vain kliiniseen työhön ja siihen liittyviin tehtäviin sekä tilaajan edustajan erikseen määräämiin tehtäviin käytettävästä työajasta. Työajan seurannassa tulee noudattaa tilaajan antamia ohjeita. Tarjoajalla ei ole oikeutta laskuttaa tilaajaa vuokralääkärin atk-ohjelmistoihin perehdyttämiseen käytetystä ajasta. Tarjoaja vastaa siitä, että töihin tuleva lääkäri varaa perehdyttämiseen riittävästi aikaa ennen työvuoron alkua. Laskutusta koskevat huomautukset tehdään 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun osapuoli saa tietoonsa laskun perusteet. SALASSAPITO: Salassapitoa, vaitiolovelvollisuutta ja sopimussakkoa koskevat ehdot on esitetty sopimuksessa. HYLKÄÄMISPERUSTEET: Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Ehdolliset tarjoukset hylätään. Tarjoajien syrjimättömän kohtelun vaarantavat tulkinnanvaraiset, puutteelliset ja epäselvät tarjoukset voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjous voidaan hylätä, jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi. Lisäksi tarjous voidaan hylätä, jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa tarjoajan taloudelliset edellytykset huomioon ottaen voida tarjouksen mukaisesti täyttää. Hankintayksikkö voi myös muusta perustellusta syystä olla hyväksymättä tarjousta tai jättää hankinnan kokonaan toteuttamatta. SOPIMUSMENETTELY: Hankintaan sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusluonnoksen kanssa. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun palveluntuottaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja oikaisuohjeen edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta hankintayksikön ja tarjoajan välille. Sopimus hankintayksikön ja valitun tarjoajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. Sopimus liitteineen 2. Tarjouspyyntöasiakirja liitteineen 3. JYSE2014 Palvelut 4. Tarjous liitteineen Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista tarjoajan on toimitettava ne tarjouspyynnössä mainitut kelpoisuusvaatimuksia koskevat ja muut selvitykset, joita ei ole tullut toimittaa jo tarjouspyynnön liitteenä. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS: Tarjoajan tulee merkitä Tarjouspalvelu.fi:ssa toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asiaosaisille, lukuun ottamatta liikesalaisuuksia, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Hinta ei ole julkisuuslain mukaan liikesalaisuus. Tarvittaessa asiakirjat ovat kirjallisesta pyynnöstä erikseen sovittuna ajankohtana nähtävissä päätöksen teon jälkeen Sodankylän kunnanvirastolla. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN: Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset ristiriidat ratkotaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli kiistakysymys ei neuvotteluin ratkea, ratkaistaan erimielisyydet Lapin käräjäoikeudessa. VALINTAPERUSTE: Kokonaistaloudellinen edullisuus, halvin hinta. Tarjouksen tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä ehdottomina vaatimuksina mainitut kriteerit. Tuntiveloituksen vertailuhinta: Tarjouksen lähityötunnin hinta + tarjouksen etätyötunnin hinta LISÄTIETOKYSYMYKSET: Lisätietokysymykset on lähetettävä 30.6.2021 klo 16:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysymyksen nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. Saapuneisiin kysymyksiin vastataan 6.7.2021 klo 16:00 mennessä. Vastaukset lähetetään automaattisesti kaikille tarjouspyyntöön tutustuneille. Vastaukset löytyvät myös Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalista. Tarjoajan tulee huomioida annetut vastaukset ja mahdolliset täsmennykset tarjousta laatiessaan. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi hankintayksikkö ei vastaa määräajan jälkeen esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin. LIIKESALAISUUSTIEDOT: Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi tarjouksessaan. Kokonaishinta ei ole liikesalaisuus. SOVELTUVUUSVAATIMUKSET: Tarjoajan on täytettävä kaikki lakisääteiset ja tilaajan harkinnanvaraiset soveltuvuusvaatimukset, jotka esitetään tässä tarjouspyynnössä. Mikäli vaatimukset eivät täyty, tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailutusta. Tarjoajan on varauduttava toimittamaan kaikki tässä osiossa mainitut selvitykset, todistukset ja asiakirjat kahden (2) viikon sisällä niiden pyytämisestä. Ellei tietoja ole saatavissa www.vastuugroup.fi-, www.ytj.fi- tai vastaavasta julkisesta verkkopalvelusta, edellyttää Hankintayksikkö tarjoajaa pyydettäessä toimittamaan hankintayksikölle tiedot ja selvitykset, joista voidaan todeta tarjoajan soveltuvuuden varmistamiseksi: - merkintä yrityksen kuulumisesta ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin, - merkintä yrityksen kuulumisesta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, - kaupparekisteriote, - todistus verojen maksamisesta, - todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai sen keskeisistä ehdoista, - selvitys lakisääteisten työterveyshuollon järjestämisestä - todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta, - selvitys vastuuvakuutuksesta. Esitetyt selvitykset, todistukset ja asiakirjat eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Mikäli tarjous ei sisällä niitä selvityksiä, asiakirjoja ja todistuksia, jotka joko on pyydetty liittämään tarjoukseen tai on erikseen pyydetty toimittamaan asetetussa määräajassa, voi se johtaa tarjoajan sulkemiseen pois tarjousten seuraavista käsittelyvaiheista. Tarjoaja, joka syyllistyy väärien tietojen antamiseen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Mikäli tarjoajalla on verovelkaa, tulee tarjoajan esittää hankintayksikölle verovelkatodistus ja maksusuunnitelma. Hankintayksikkö huomioi verovelan osana tarjoajan soveltuvuutta ja kykyä suoriutua tarjouksestaan tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla. Mikäli tarjoajalla on erääntyneitä työeläkemaksuja, tulee tarjoajan esittää tilaajalle todistus erääntyneistä maksuista ja niiden maksusuunnitelma. Hankintayksikkö suosittelee tarjoavan yrityksen kuulumista tai liittymistä vastuugroup.fi Luotettava kumppani -palveluun. Palvelun avulla hankintayksikkö saa valtaosan edellä pyydetyistä asiakirjoista sähköisesti, ilman että hankintayksikön tarvitsee niitä pyytää tai tarjoajan toimittaa niitä hankintayksikölle erikseen. Palvelu helpottaa ja nopeuttaa sekä hankintayksikön että tarjoajan toimintaa. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki soveltuvuusvaatimuksiin liittyvät asiakirjat hankintamenettelyn sekä sopimuskauden aikana. LUOTTOLUOKITUS: Tarjoajan Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -suosituksen mukaisen tai vastaavan luottotietolaitoksen (ei pankin) luottokelpoisuusluokitus tulee olla vähintään A tai vastaava. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava selvityksenä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -yritysraportti tai muu vastaaava yleisesti hyväksytyn luottotietolaitoksen (ei pankin) talousraportti. ALIHANKINTA: Palvelun tuottamisessa käytettävät, suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvat alihankkijat on nimettävä. Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Jos tarjoaja on vedonnut alihankkijoiden resursseihin, on tarjoajan sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoajan tulee valituksi. Tarjoajalla ei ole oikeutta ilman pätevää syytä vaihtaa alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja on vedonnut. MUUT ASIAT: Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Palvelu ja yhteydenpito tulee tapahtua hyvällä suomen kielellä. Hankintayksikkö voi tarvittaessa pyytää täsmennyksiä/lisäselvityksiä tarjouskilpailun aikana. Hankintapäätös lähetetään tarjoajalle tiedoksi käyttäen tarjoajan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Tarjoaja on vastuussa siitä, että antamansa yhteystieto on oikea ja virheetön sekä sitä luetaan säännöllisesti koko hankintaprosessin ajan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajalle korvausta.
Hankintayksikkö: Sodankylän kunta
ALV-tunnus: 0193169-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Jäämerentie 1 PL60
Postinumero: 99601
Postitoimipaikka: Sodankylä
Maa: Suomi
Puhelin: +358 400 764 394
Faksi:
Sähköpostiosoite: minna.jokinen@sodankyla.fi
WWW-osoite: http://www.sodankyla.fi