Esiselvitys: Sipoonjoen tulvasuojelun ja vaellusyhteyden parantaminen Brobölen padon kohdalla

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Sipoon kunta
Tarjouksen määräaika: 12.3.2021 9:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Esiselvitys: Sipoonjoen tulvasuojelun ja vaellusyhteyden parantaminen Brobölen padon kohdalla
Hankinnan kuvaus: Sipoonjoella elää Itä-Uudenmaan ainoa alkuperäinen meritaimenkanta. Taimenkanta on noussut uhanalaisuuden kynnykseltä, mutta se on edelleen vaarassa suppean esiintymisalueensa takia. Taimenkannan luontainen levittäytyminen on hidasta. Pääuomassa Sipoon Nikkilän taajaman yläpuolella olisi hyviä koski- ja virta-alueita, joihin taimenkantaa tulisi saada leviämään lähivuosina. Brobölessä, noin kaksi kilometriä Nikkilän taajaman eteläpuolella Hindsbyntien ja Söderkullantien välissä, sijaitsee Sipoonjoen vanha myllypato. Padon yhteydessä on pienimuotoinen luonnonmukainen rakennettu kalatie, joka on kuitenkin usein kuivillaan ja kalan nousu kalatietä pitkin on vaikeaa. Kalatiehen johdetaan vain osa joen virtaamasta. Pato rajoittaa nykyisellään kalojen vapaata liikkumista ja vaikuttaa alapuolisten koski- ja virta-alueiden toimivuuteen elinympäristönä. Sipoonjoen säännöstelyyn on voimassa oleva lupa Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellä vuodelta 1980. Padon tulvavesien säätely ei nykyisellään toimi, joten pato aiheuttaa merkittävän tulvariskin yläpuolisille alueille. Hankinnan kohteena olevan esiselvityksen tarkoituksena on tarkastella ja vertailla seuraavaa kahta vaihtoehtoa vesieliöstön vaellusyhteyden parantamiseksi Brobölen padon kohdalla: 1) Padon purkaminen ja koskialueen kunnostaminen 2) Nykyisen kalatien korjaaminen kokonaan niin, että pato voidaan pääosin edelleen säilyttää ja koskialue kunnostaa. Myös tässä vaihtoehdossa koko joen virtaaman tulee olla kalojen ja muiden vesieliöstöjen käytettävissä. Peruslähtökohtia ovat sekä kalojen ja muun eliöstön vapaan liikkuvuuden turvaaminen, alueen luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen lisääminen sekä tulvasuojelun edellyttämien toimenpiteiden määrittely. Lisäksi padon muinaisjäännösasema tulee selvittää esiselvityksessä. Esiselvityksessä tulee vertailla edellä mainittuja vaihtoehtoja ainakin seuraavien näkökulmien perusteella: - kalan ja muun eliöstön liikkuvuus - luonnon monimuotoisuus - tulvasuojelu - kulttuurihistorialliset arvot - maisemalliset vaikutukset - vaikutukset joen virkistyskäyttöön (esim. melonta) - kunnostuksen arvioidut kustannukset - tarvittavat lisäselvitykset - toimenpiteiden jälkeiset mahdolliset ylläpitotoimet ja niistä aihetuvat kustannukset - tarjoaja voi myös ehdottaa työsuunnitelmassa muuta perusteltua näkökohtaa (arvioidaan työsuunnitelman laatupisteytyksen yhteydessä) Päätös toteutukseen valittavasta vaihtoehdosta tehdään Sipoon kunnan luottamushenkilöiden toimesta. Valittavan vaihtoehdon toteutussuunnittelu ja tämän vaatimat mahdolliset lisäselvitykset tehdään hankkeen seuraavassa vaiheessa ja ne eivät kuulu tähän hankintaan.
Hankintayksikkö: Sipoon kunta
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 12.3.2021 9:00:00