Teollisuusmatkailun kehittämissuunnitelma

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Raahen kaupunki
Tarjouksen määräaika: 4.2.2019 8:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Teollisuusmatkailun kehittämissuunnitelma
Hankinnan kuvaus: Raahen seudun yrityspalvelut - Veden äärellä - seutukunnallinen matkailun kehittämisen hanke pyytää tarjouksia teollisuusmatkailun kehittämissuunnitelman toteuttamisesta. Veden äärellä -hanke on kolmivuotinen hankekokonaisuus toimialueella Pyhäjoki - Raahe - Siikajoki. Raahen kasvuvyöhykkeen elinkeinorakenne on perinteisesti ollut yksi Suomen erikoistuneimmista ja teollisuuden osuus poikkeuksellisen suuri. Vastaavasti palvelualojen osuus on pieni, vain hiukan yli 50 % työpaikoista, kun se koko maassa on yli 70 %. Alueen suurhankkeet etenkin energian tuotannon osalta mahdollistavat sen, että alueelle saadaan uusia tukijalkoja monipuolistamaan työpaikkarakennetta. Raahen seudulla on käynnissä suurhankkeiden myötä voimakas positiivinen rakennemuutos. Tämä muutos tuo alueelle lähivuosina suuren määrän työmatkailijoita, joiden synnyttämään palveluiden kysyntään pitää pystyä vastaamaan. Veden äärellä -hankkeen päämääränä on kehittää Raahen kasvuvyöhykkeen matkailutoimialaa sekä toimialan pk-yritysten kasvua ja kehittymistä. Teollisuusmatkailu voi muodostaa tulevaisuudessa merkittävän osa-alueen seutukunnan matkailun kokonaisuudessa. Raahen seutukunta on yksi Suomen teollistuneimmista seuduista. Teollisuuslaitokset ovat iso osa alueen imagoa, joka tulee kääntää positiiviseksi mahdollisuudeksi myös matkailun kehittämisessä. Hankehakemuksessa teollisuusmatkailu käsitetään tietyn matkailijakohderyhmän kiinnostuksena erilaisiin teollisiin kohteisiin. Esimerkiksi SSAB:n Raahen terästehtaalla käy jo nyt vuosittain paljon ihmisiä tutustumassa teräksentekoon ja toisaalta Ruukin Yrityspuisto kiinnostaa kävijöitä Pohjois-Suomen vanhimpana teollisuuspaikkana. Fennovoima Oy puolestaan tulee rakennuttamaan Hanhikiven voimalan yhteyteen vierailukeskuksen. Olkiluodon ydinvoimalan vastaavassa vierailukeskuksessa käy vuosittain yli 20 000 ihmistä tutustumassa energian tuotantoon. Teollisuusmatkailun kehittämissuunnitelmassa arvioidaan alueen teollisuusmatkailuun soveltuvat toimijat ja kohteet, minkä jälkeen lähdetään neuvottelemaan yrityskohtaisesti kunkin yrityksen soveltuvuudesta matkailukohteeksi sekä halukkuudesta panostaa tällaiseen toimintaan. Alkukartoitusta seudulla on jo tehty ja tapaamisten perusteella kiinnostusta teollisuusmatkailun kehittämiseen löytyy. Haasteet ovat käytännön toteutuksessa, kun vierailut eivät ole tuotantolaitosten ydinliiketoimintaa. Tavoitteena on rakentaa Raahen seutukuntaan sopiva malli kohteiden paketoimiseksi ja ketjuttamiseksi. Kysymys on myös siitä, miten käytännössä teollisuusmatkailun tuotepaketteja paketoidaan ja tuotteistetaan sekä kuka niitä myy ja koordinoi. Mikro- ja pk-yrityksille tämä avaa uusia markkinoita esim. majoituksen, ravintopalvelujen ja muiden oheispalvelujen osalta. Tarjoajan tulee tuoda näkemyksellisyyttä olemassa olevista esimerkeistä vastaavasta toiminnasta, joista haetaan malleja parhaista käytänteistä, ja ymmärrystä siitä, miten teollisuusmatkailu käytännössä voisi seudulla toteutua. Suunnitelma tehdään edistämään yritysten investointeja, matkailupalvelujen syntymistä ja kehittymistä. Suunnitelmaan pyritään kytkemään kiinnostuneita yrityksiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin siinä voidaan ottaa huomioon yritysten omia näkökulmia. Kehittämissuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon esiin nousseet tarpeet, toimijoiden ja alueen näkemykset kehitystyöstä ja tavoitteista. Veden äärellä -hanke on toteuttanut toimintansa aikana tilaisuuksia, joissa on alueen toimijoiden kanssa yhdessä ideoitu kehittämiskohteita ja nostettu esille alueen kehittämistarpeita. Tilaisuuksiin on osallistunut mm. matkailutoimijoita, alueen sidosryhmiä, kuntatoimijoita ja yrittäjiä. Tarjoajalta odotetaan ajantasaista ja innovatiivista näkemystä sekä kokemusta teollisuusmatkailukohteiden kehittämisestä. Tarjoajalta edellytetään Veden äärellä -hankkeen muiden selvitystöiden ja suunnitelmien huomioimista sekä vuoropuhelua toimijoiden ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa kokonaistavoitteen edistämiseksi. Hanketiimi antaa kaikki käytettävissä olevat tiedot valitulle toimittajalle kehittämistyön alussa. Kehittämissuunnitelmaprosessin aikana laaditaan teollisuusmatkailun matkailulliseen hyödyntämiseen liittyviä toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat palvelujen sijoittumisen ja kehittymisen alueella. Prosessin tavoitteena on teollisuusmatkailun kehittäminen, toimenpiteiden laadinta kehittämistyölle sekä asianosaisten sitouttaminen toimenpiteisiin. Yhtenäisellä suunnitelmalla ja sen toimenpiteisiin sitoutumalla teollisuusmatkailu nostetaan yhdeksi seudun tunnuspiirteistä. Kehittämistyön ja toimenpiteiden kautta kasvatetaan matkailutuloa. Tarjoukseen pyydetään sisällyttämään kuvaus teollisuusmatkailun kehittämissuunnitelman toteuttamisprosessista. Suunnitelman tarkka sisältö ja työstövaiheen toimenpiteet sovitaan yhteistyössä tilaajan ja toteuttajan kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteet: - Tiivis ja toteuttamiskelpoinen teollisuusmatkailun kehittämissuunnitelma (ei tarvetta pitkälle raportille, konkretia edellä). - Toteuttajalta odotetaan toimijoiden kontaktointia, mikä voi tarkoittaa isompien yritysten kohdalla yrityskohtaisia haastatteluja. Toimijoiden kerääminen yhteisen pöydän ääreen kehittämään teollisuusmatkailua verkostomaisesti on yksi keskeinen tavoite. Kontaktoitavat ja tilaisuuksiin kutsuttavat yritykset määritellään yhdessä prosessin alussa. - Suunnitelman tulee sisältää toimenpideohjelma, joka tulee ohjaamaan teollisuusmatkailun kehittämistä tulevina vuosina. Tavoitteena on laatia tarkempi suunnitelma ensimmäiselle 4-5 vuodelle. Aikajänne täsmentyy työn edetessä. Pidemmän aikavälin tavoitteet on myös huomioitava. - Suunnitelman toteuttajan tulee tuoda asiantuntijuutta ja näkemyksellisyyttä teollisuusmatkailun kehittämiseen ja kehittämissuunnitelmaprosessiin, eikä vain listata toimijoiden kommentteja ylös. Aikataulu: Kehittämissuunnitelman tekeminen alkaa helmikuussa 2019 ja valmistuu sopimuksen mukaan keväällä 2019. Suunnittelutyössä vahintään kaksi suunnittelupäivää yhteistyöskentelyä valitun työryhmän kanssa Raahen seutukunnassa. Lisäksi pidetään yhteinen aloitustapaaminen Raahessa. Tilaaja vastaa tilaisuuksissa käytettävien tilojen ja tarjoilujen järjestelyistä ja kustannuksista. ****** Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 23.1.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Pienhankintapalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 25.1.2019 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 4.2.2019 klo 8.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Pienhankintapalvelut.fi - toimittajaportaalista osoitteesta https://pienhankintapalvelu.fi/raahe
Hankintayksikkö: Raahen kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 4.2.2019 8:00:00