Laaja-alainen lintu- ja luonto-opaskoulutus

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Limingan kunta
Tarjouksen määräaika: 12.4.2021 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Laaja-alainen lintu- ja luonto-opaskoulutus
Hankinnan kuvaus: 1. TILAAJA Palvelun tilaajana on Limingan kunta. 2. LYHYT KUVAUS HANKKEESTA "Mikä lintu se tuiki tuntematon" on Limingan kunnan hallinnoima ja Nouseva Rannikkoseutu ry:n rahoittama hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2021-31.1.2022. Hankkeessa on tarkoitus kouluttaa 10–15 uutta lintu- ja luonto-opasta. Koulutus sisältää useita eri osa-alueita, millä halutaan varmistaa se, että uudet oppaat voivat tarjota asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita palveluita samaan aikaan, kun heidän oma liiketoimintaosaamisensa on vankalla pohjalla. Koulutus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena Limingan kunnan ja lähikuntien alueella. Vähintään puolet koulutuksesta tullaan kuitenkin toteuttamaan monimuoto-opetuksena siten, että niihin on mahdollisuus osallistua myös etänä. Edellytämme mahdollisuutta käyttää webinaaritallenteita monimuoto-opetuksena toteutettavasta sisällöstä. Valmennuksessa käytetyt materiaalit (esitysmateriaalit, työpaperit) jäävät Limingan kunnan käyttöön. Näistä yksityiskohdista sovitaan tarkemmin palveluntarjoajan kanssa ennen hankintasopimuksen laatimista. Koulutusaikatauluksi on kaavailtu alustavasti touko-lokakuuta 2021, ja koulutuksen kokonaiskesto on noin 20 koulutuspäivää. Lopullinen aikataulu tarkentuu kouluttajatahojen valikoitumisen myötä sekä koronavirustilanteen mukaan. Koulutus toteutuu, jos mukaan saadaan vähintään kymmenen osallistujaa. 3. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ Tarkoituksena on luoda yhtenäinen koulutus- ja valmennuskokonaisuus, jonka aikana osallistuja saa valmiudet toimia jatkossa itsenäisenä lintu- ja luonto-oppaana. Etsimme koulutuksen toteuttajaksi yhtä tai useampaa palveluntarjoajaa. Koulutuksen alustava sisältö ja koulutusmäärät ovat (yhden koulutuspäivän kesto on noin 7 tuntia, mikä ei sisällä kahvi- ja ruokataukoja): - Koulutusosio 1: Lintuopaskoulutus, n. 10 koulutuspäivää Tämä osio sisältää muun muassa lintujen tunnistamiseen ja valokuvaukseen liittyvää koulutusta; mietitään, millaista lisäarvoa lintu- ja luontotuotteet tarjoavat sekä vieraillaan pariin otteeseen lintukojulla tarkkailemassa esimerkiksi kotkia. - Koulutusosio 2: Ensiapukoulutus, 4 koulutuspäivää EA 1 ja 2 -kurssien sisällöt. - Koulutusosio 3: Sosiaalisen median koulutus, 1 koulutuspäivä Tässä osiossa tavoitteena on oppia ottamaan kaikki hyöty irti sosiaalisesta mediasta: koulutuksessa voidaan perehtyä esimerkiksi analytiikkaan, vaikuttajamarkkinointiin, hakukoneoptimointiin sekä sisällöntuotantoon markkinointinäkökulmasta. - Koulutusosio 4: Digikoulutus, 1 koulutuspäivä Koulutus voi sisältää muun muassa tietoa erilaisista digitaalisista laitteista ja sovelluksista, joita voi hyödyntää osana opastoimintaa: esimerkkinä virtuaalilasien tarjoamat mahdollisuudet. - Koulutusosio 5: Kulttuuritietämys ja asiakaspalvelukoulutus, 1 koulutuspäivä Mistä muodostuu hyvä asiakaspalvelukokonaisuus? Miten toimitaan eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa? Lyhyt tapakoulutus. - Koulutusosio 6: Tuotteiden paketointi, myynti ja markkinointi & sparraus, 2 koulutuspäivää Miten tehdään houkuttelevia ja myyviä tuotepaketteja? Miten tuotteiden myynti kannattaa hoitaa? Miten tulla paremmaksi myyjäksi? - Koulutusosio 7: Yrittäjän verokoulutus, 0,5 koulutuspäivää Kuinka optimoida yrityksen toiminta taloushallinnon näkökulmasta? Miten yrittäjän kannattaa hoitaa esimerkiksi verotukseen liittyvät asiat? Arvonlisäveron eri kannat eri palveluissa ja eri maihin myytäessä. - Koulutusosio 8: Turvallisuuskoulutus, 0,5 koulutuspäivää Tässä osiossa tarkoitus on käsitellä ryhmien kanssa turvallista liikkumista luonnossa, toimintaa ongelmatilanteissa sekä riskien hallintaa. Pyydämme esittämään työsuunnitelmassa, miten lähestyisit kutakin koulutuskokonaisuutta, millainen on koulutuspäivien ajankäyttösuunnitelma ja kuka tai ketkä niissä toimisivat kouluttajana. Palveluntarjoaja voi ehdotuksessaan nostaa esille myös muita soveltuvia teemoja, joiden katsoo täydentävän kokonaisuutta ja mahtuvan mukaan annetun aikataulun sekä budjetin puitteissa. Koulutuspäivien toivotaan olevan käytännönläheisiä ja sellaisia, että annetussa ajassa ehditään käsittelemään tulevan oppaan töiden kannalta olennaisia asioita. Esimerkiksi sosiaalisen median koulutuksen kohdalla ei ole suositeltavaa käyttää aikaa perusasioiden läpikäyntiin, vaan keskitytään ennemmin palveluiden ja tuotteiden markkinoinnin kannalta keskeisiin seikkoihin. Limingan kunta tarjoaa koulutuksen järjestämiseen omia tilojaan, ja koulutus tulee järjestää ensisijaisesti tarjotuissa tiloissa . Mikäli koulutus halutaan toteuttaa osittain tai kokonaan muualla, tulee mahdollinen tilavuokra eritellä tarjouksessa. 4. HANKINTAMENETTELY Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Tarjottavan palvelun hankintaan on varattu yhteensä 25 400 euroa (alv 0%). Kyseessä on avoin menettely, jossa hankintayksikkö (Limingan kunta) julkaisee hankintailmoituksen sähköisesti Cloudia -pienhankintajärjestelmän kautta. Näin tarjouspyyntö on avoimesti kaikkien saatavilla, ja kaikki halukkaat voivat esittää siihen tarjouksensa. Tarjoaja voi tehdä tarjouksen yhdestä tai useammasta koulutusosiosta omana toteutuksenaan tai alihankintana. Alihankinnan osuus eritellään tarjouksessa ja se arvioidaan kuten muutkin tarjoukset. Tarjoaja vastaa alihankkijan palvelun laadukkuudesta. Eri koulutuskokonaisuudet ja niiden hinnat tulee eritellä tarjouksessa selkeästi toisistaan. Koulutuskokonaisuudet käsitellään erillisinä tarjouksina ja pisteytetään erikseen, vaikka tarjoaja tarjoaisi useampaa kuin yhtä kokonaisuutta. Tällöin tilaajalle jää mahdollisuus valita esim. kolmesta tarjotusta työpaketista vain yksi. Mikäli saadut tarjoukset eivät vastaa teknisesti tarjouspyynnössä esitettyjä kriteereitä, voidaan hankintamenettely keskeyttää. Ostaja pidättää myös oikeuden olla hyväksymättä ainuttakaan annettua tarjousta. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ja ilmoittaa tarjouksessaan Y-tunnus. Hankinnat ovat riippuvaisia siitä, että koulutukseen saadaan vähintään kymmenen osallistujaa. Hankintasopimukset tehdään täten ehdollisina. 5. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN JA KUSTANNUSARVIO Pyydämme tarjoajia laatimaan lyhyen työsuunnitelman (enintään kaksi A4 sivua), josta ilmenee, miten tarjottu koulutuspaketti toteutetaan. Suunnitelman tulisi sisältää koulutuspäivien alustavan aikataulusuunnitelman, eri päivinä käsiteltävät aiheet ja teemat sekä mahdolliset välitehtävät. Tarjoaja esittää kokonaishinnan jokaiselle koulutuskokonaisuudelle erikseen. Pyydämme esittelemään lyhyesti 1-5 aiempaa projektia tai koulutusta, joita tarjoaja on toteuttanut viimeisen viiden vuoden aikana, ja jotka ovat valitun koulutuspaketin kannalta oleellisia. Lisäksi pyydämme kuvailemaan lyhyesti kouluttajien taustaa ja osaamista tarjottuun koulutuspakettiin liittyen työsuunnitelman yhteydessä tai erillisellä referenssiliitteellä. Hintaan tulee sisältyä suunnittelutyö, palaverit, koulutukset, mahdolliset välitehtävät ja palautteet, sekä sparraus. Matkakulujen osuus mahdollisista lähipäivästä/päivistä pyydetään erittelemään tarjouksessa omana kohtanaan (kulu laskutetaan siinä tapauksessa, että lähipäivät toteutuvat). Samoin tilavuokrien kustannukset tulee eritellä, mikäli tarjoaja haluaa käyttää koulutukseen muita kuin Limingan kunnan tarjoamia tiloja. Tilaaja vastaa, mikäli koulutuksiin on tarpeen valmistaa materiaalia (esim. tulostuksen ja kopioinnin kulut). Laskutus-, toimitus- ym. lisiä ei hyväksytä. Tilaaja ei myöskään hyväksy osalaskutusta ennen kuin koulutus on käynnistynyt. 6. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnön reunaehtoihin, jotta se voidaan huomioida tarjouskilpailussa. Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa: 1) Tarjoajien kelpoisuuden tarkastaminen. 2) Tarjousten ja työsuunnitelmien tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 3) Työsuunnitelman sisällön arviointi ja soveltuvuus osaksi kokonaisuutta, sekä aikaisempien projektien ja referenssien läpikäynti. Jokainen koulutuspaketti arvioidaan erillisenä kokonaisuutena. Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden ja tarjouspyynnössä asetetut ehdot täyttävien ehdotusten kesken. Tilaaja valitsee parhaiten soveltuvan tarjoajan annettujen toteutusehdotusten perusteella. Valinnassa painotetaan kustannustehokasta toteutusta, monipuolisia ja konkreettisia työskentelytapoja sekä aiempaa kokemusta valitun koulutuskokonaisuuden kannalta olennaisista tehtävistä. 7. VALINTAPERUSTEET JA ARVIOINTIKRITEERIT TYÖSUUNNITELMA, painoarvo 50 % 1) Hankintayksikkö vertailee ja pisteyttää tarjoajien tarjousten liitteinä toimittamat työsuunnitelmat, painoarvo 50 %. Lyhyessä, enintään kahden A4-sivun mittaisen työsuunnitelmassa tulee kuvata hankinnan kohteena olevan koulutusosion toteutus siten, että siitä käyvät ilmi alustavat koulutussisällöt/-teemat, miten ne jakautuvat koulutuspäivien kesken, keitä kouluttajat ovat jne. (ks. kohta 4). Tarjoaja voi myös esittää toiveen oman osionsa järjestämisajankohdasta. Työsuunnitelman vertailussa arvostetaan seuraavia asioita: - Sisältö osoittaa, että tarjoajalla on laaja tietämys kyseisen koulutusosion kannalta olennaisista teemoista. - Suunnitellut käytettävät menetelmät ovat monipuolisia sekä selkeästi kuvattuja. - Suunnitelmassa on selkeästi määriteltyjä ja todettavia välivaiheita. Maksimipisteet 50 pistettä. HINTA, painoarvo 30 % 1) Hinta muutetaan pisteiksi siten, että edullisin kyseinen koulutuspaketti saa 30 pistettä. 2) Muita hintoja verrataan vertailuhintaan seuraavan kaavan mukaan: halvin hinta / tarjoushinta x 30= hintapisteet. Maksimipisteiksi muodostuu näin ollen 30 pistettä. Vain saman koulutuspaketin hinnat ovat keskenään verrannollisia. Lintuopaskoulutusta ei siis verrata esimerkiksi somekoulutuksen hintaan. REFERENSSIT, painoarvo 20 % 1) Tilaaja arvioi annettujen referenssien soveltuvuutta verrattuna hankittavaan palveluun. Tarjoajaa pyydetään esittämään 1-5 soveltuvaa referenssiä, jotka on toteutettu viimeisen viiden vuoden aikana. Maksimipisteet 20 pistettä. 8. TARJOUKSEN JÄTTÄMISEN MÄÄRÄAJAT Ehdotukset liitteineen tulee toimittaa sähköisesti Cloudia-pienhankintajärjestelmän kautta 12.4.2021 klo 16 mennessä. Muilla tavoilla toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoukseen liittyvät kysymykset tulee jättää Cloudia- pienhankintajärjestelmän kautta 1.4.2021 klo 16 mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan sähköisen palvelun kautta 6.4.2021 aikana ja ovat tämän jälkeen kaikkien nähtävillä. Muulla tavoilla esitettyihin kysymyksiin tarjouspyyntöön liittyen ei vastata. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. 9. HANKINNASTA PÄÄTTÄMINEN Hankintapäätöksen tekee Limingan kunnan elinkeinojohtaja. Hankintapäätös tuodaan tiedoksi sähköpostitse kaikille tarjoajille. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan sähköpostiosoite, josta tarjoajan tarvittaessa tavoittaa. Hankintapäätöstä ei toimiteta kirjeitse, joten tarjoajan tulee huomioida, että hankintapäätös annetaan tiedoksi vain tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat muun muassa tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, on siitä erikseen mainittava. Liike- ja ammattisalaisuudet on merkittävä selkeästi erilliselle liitteelle. Hintaa ei kuitenkaan pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 § 2 mom. 6 kohta). Hankintapäätöksen jälkeen valitun toimittajan/toimittajien kanssa laaditaan kirjallinen sopimus. Sopimukseen sovelletaan huhtikuun 2017 päivitysversiota julkisten hankintojen yleisistä sopimusehdoista palveluhankinnoissa ("JYSE-ehdot"). Palvelun hinta määräytyy hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella. Laskutuksessa noudatetaan Limingan kunnan laskutusohjetta. Maksuehto 21 vrk netto. Viivästyskorko korkolain mukaisesti. Laskutuslisiä ei hyväksytä.
Hankintayksikkö: Limingan kunta
ALV-tunnus: 0186553-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja:
Postiosoite: Liminganraitti 10 C
Postinumero: 91900
Postitoimipaikka: LIMINKA
Maa: Suomi
Puhelin: +358 503093868
Faksi:
Sähköpostiosoite: katariina.huikari@liminka.fi
WWW-osoite: http://www.liminka.fi