Nymanintie 32 lato- ja piharakennusten sekä omakotitalon betoniperustuksen purku

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Oulun Kaupunki
Tarjouksen määräaika: 28.2.2020 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Nymanintie 32 lato- ja piharakennusten sekä omakotitalon betoniperustuksen purku
Hankinnan kuvaus: Pyydämme urakkatarjoustanne otsikossa mainitun kohteen purku-urakasta tämän tarjouspyynnön sekä liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. RAKENNUSKOHDE Rakennuttaja: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut PL 32 (Solistinkatu 2), 90015 Oulun kaupunki Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi - Jari Poutiainen, tekninen isännöitsijä, puh. 044 703 0521 Purkukohde; Nymanintie 32, 4 piharakennusta omakotitalon ja sen piipun perustukset - Navetta/latorakennus 145 m2 - Saunasta 33 m2 - Jalasmökistä 26 m2 - mökki/halkoliiteri 10 m2 - peltikatoksesta 10 m2 - perustukset 13 m3 - autotallirakennus 50 m2 (lämmin ala + 10 m2:n autokatos, arviointi paikan päällä kohdekäynneillä) - irtaimisto lasketaan mukaan urakkaan Jos vuokralainen saa vietyä irtaimistoa pois urakan alkamiseen mennessä, otetaan tämä sopimushinnassa huomioon. Tarjous lasketaan kuitenkin em.tiedoilla. 14.2.2020 vuokralaiselle tehdyn puhelinsoiton perusteella päädyttiin seuraavanlaiseen aikatauluun: 23.3.2020 maanantaina voi aloittaa lato- ja muiden rakennusten purkamisen 20.4.2020 maanantaina voi purkaa autotallirakennuksen Sopimus tehdään huhtikuun loppuun, johon mennessä pidetään vastaanottokatselmus. Vuokralainen pyrkii tyhjentämään latorakennuksessa olevan irtaimiston helmikuun loppuun mennessä, mutta viimeistään ennen urakan aloitusajankohtaa. URAKKAEHDOT Urakan sisältö: Omakotitalon purku-urakan on vuonna 2019 toteuttanut kiinteistön entinen vuokralainen, joka käytti rakennuksen elementit uuden talon rakentamisessa. Tontille jäivät kuitenkin suuri ulkolato (110 m2), jalaksella oleva ulkovaja (20 m2) sekä saunarakennus betoniperustuksella (30 m2) sekä autotallirakennus 50 m2 betoniperustuksilla. Purku-urakka sisältää tontilla olevien kaikkien jäljelle jääneiden rakennusten ja rakenteiden purkamisen, purkujätteiden hävittämisen määräysten mukaisesti, kuoppien täytön ja tasoittamisen soralla ja murskeella. Urakkamuoto: Kiinteähintainen kokonaisurakka. Lisäksi pyydetään yksikköhinnat perustusten purulle ja maatäytölle. Yksikköhintoja käytetään sekä lisätöihin että hyvityksiin toteuman mukaan. Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset On tehty kakkien muiden purettavien rakennusten osalta loppuvuodesta 2019, paitsi autotallirakennuksen. Tutkittujen rakennuksien asbestihavainto tehtiin saunarakennuksessa olevasta lujalevystä, joka sijaitsi kiukaan yläpuolella. Muita asbestipitoisia materiaaleja ei havaittu. Navetta/latorakennuksen kantavien tiiliseinien päällä kulkeva pahvi/paperi sisältää vaarallisen purkujätteen raja-arvon ylittävänä pitoisuutena PAH-yhdisteitä. Muita raja-arvon ylittäviä materiaaleja ei havaittu. PCB-yhdisteiden kokonaispitoisuus materiaalinäytteissä ei ylitä viitearvoja. Saunarakennuksen lattiamaali ja jalasmökin sisämaali ylitti lyijypitoisuuden ongelmajätteen raja-arvon. Muita raja-arvon ylittäviä raskasmetallimateriaaleja ei havaittu. Tutkimusraportti laboratoriotuloksineen tarjouspyynnön liitteenä. Autotallirakennusta ja vanhan talon betoniperustuksia ei ole tutkittu. Sopimukseen sisällytetään lisäksi seuraavat tutkimukset: - asbesti- ja haitta-ainetutkimus, autotalli, muut rakenteet - liukoisuustutkimus kokoomanäytteenä autotallin alla olevasta ja vanhan rakennuksen perustuksista. Sopimus sisältää lisäksi myös tutkimussuunnitelman laatimisen. Tarjous laaditaan siten, että oletetaan autotallirakennuksen ja betoniperustusten olevan puhtaita. Aikatalukiireistä johtuen näytteiden otto voidaan aloittaa jo valitusaikana 2.3.2020. Suoritusvelvollisuuden laajuus: Purku-urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana koko urakkasuorituksensa ajan. Pääurakoitsijalle kuuluu YSE 1998 mukaiset sivuvelvollisuudet ja pääurakoitsija vastaa työmaapalveluista sekä työmaan johtovelvollisuuksista. SIVU-URAKAT JA RAKENNUTTAJAN ERILLISHANKINNAT Purku-urakkaan ei alisteta muita urakoita. Purkujäte: Purettavien rakenteiden, ongelmajätteiden sekä muun purkujätteen poiskuljetus jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakkaan. Syntyneet kustannukset maksaa urakoitsija. Urakoitsijan tulee osoittaa tilaajalle riittävin to-sittein jätteiden asianmukainen käsittely. Urakan loputtua urakoitsija toimittaa tilaajalle jätteensiirtoasiakirjat. Sopimusehdot: Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16–10660). Poikkeamat on esitetty tässä tarjouspyynnössä. Urakka-aika: Alustavan tavoiteaikataulun mukaisesti purkutyöt voidaan aloittaa maaliskuun 2020 alussa. Teholliseksi purkutyöajaksi varataan kolme (3) viikkoa. Purku-urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis ja luovutettavissa tilaajalle viimeistään 15.4.2020 Urakoitsijan tulee laatia toteutusaikataulu tilaajalle hyväksyttäväksi. Aikataulu liitetään urakkasopimukseen. Viivästyssakko: YSE 18 § mukaisesti huomioiden seuraavat poikkeamat: viivästyssakon minimi on 300 €/työpäivä, maksimimäärä YSE:n mukaisesti. Vakuudet: YSE 36 § mukaisesti. Vakuudeksi ei kuitenkaan hyväksytä konsernivakuutta. Maksuehdot: Urakkahinta maksetaan urakoitsijan laatiman ja rakennuttajan hyväksymän maksuerätaulukon mukaan, työn etenemisen mukaisesti. Ensimmäinen maksuerä on enintään 5 % ja viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuehto 21 vrk netto siitä, kun lasku on hyväksytty valvojan toimesta ja toimitettu rakennuttajalle. Ensimmäinen maksuerä on maksukelpoinen, kun työt on aloitettu ja aikataulu sekä työmaan aluesuunnitelma on laadittu. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen, kun vastaanottotarkastus on pidetty ja pöytäkirja hyväksytty, virheet ja puutteet on poistettu, taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja pöytäkirja hyväksytty. Vakuutukset: Urakoitsijalla on oltava mahdollisten vahinkojen varalta voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, jonka korvaussumma vahinkotapausta kohden on vähintään 500 000 €. Vakuutuksen tulee kattaa urakoitsijan rakennustyön kaikissa vaiheissa aiheuttamat henkilö- ja omaisuusvahingot sekä -haitat kolmannelle osapuolelle tai tilaajalle. Vastuuvakuutuksesta tulee toimittaa kopio tilaajalle ennen työhön ryhtymistä. Työmaajärjestelyt: Koska työmaa-alue sijaitsee asuinalueen vieressä, on urakoitsijan ehdottomasti noudatettava rakennusalueella ja sen ympäristössä tapahtuvassa toiminnassa niitä järjestys- ja turvallisuusmääräyksiä, joita rakennuttaja antaa turvallisuuden ja häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. Urakoitsijalle varataan työmaa-alue, jonka urakoitsija rajaa teräsverkkoaidoin (tai vastaavalla tarkoituksenmukaisella rajauksella). Pölyn, tuhkan ja muun purkujätteen kulkeutuminen työmaa-alueen ulkopuolelle tulee tehokkaasti estää. Purkutyössä tulee käyttää tarpeen mukaan vettä. Urakoisijalle kuuluu työmaan suojaukset, työnaikainen siivous ja loppusiivous. Urakoitsija vastaa sosiaali- ja varastotilojen järjestämisestä. Vesi- ja sähköliittymien sijainti tarkistetaan ennen urakan aloitusta. Urakkaa ei saa aloittaa, ennen kuin työkohteet ovat jännitteettömiä. Tilaaja selvittää navetta/latorakennuksen mahdollisen sähköistyksen ja tilaa tarvittaessa Oulun Energialta yhteyshenkilön tarkistamaan jännitteettömyys. Sen lisäksi urakoitsija vielä varmistaa rakennuksen jännitteettömyyden. Jalasmökki ja saunarakennus ovat jännitteettömiä, samoin perustukset. Työmaa-aikaisen sähkön ja veden toimittamisesta työpisteeseen vastaa urakoitsija. Suunnitelmien toimitus: Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle sähköisesti. Luvat: Tilaajalla on voimassa oleva purku-lupa kiinteistön rakennusten purkamiselle. Lupatunnus: 564-2018-506. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta sekä tarvittavista viranomaisilmoituksista esim. työsuojelupiirille huolehtii purku-urakoitsija. Työturvallisuus: Purku-urakoitsijan on töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset, joista on mainittu työmaan tuvalli-suusasiakirjassa. Työaika: Työaika on arkisin klo 7-16. Muista ajoista voi tarvittaessa sopia rakennuttajan kanssa. Työvoima: Työmaalla noudatetaan Rakennusteollisuus RT ry:n ohjeen ”Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa” määrityksiä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden irtisanoa urakkasopimus, mikäli ohjeita ja määräyksiä ei noudateta. Pääurakoitsija on vastuussa oppaan määräysten noudattamisesta ja oppaan määräyksien noudattaminen tarkastetaan pääurakoitsijan toimesta työntekijän työmaahan perehdyttämisen yhteydessä. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen: Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Valintaperusteet: Tilaaja on julkinen hankintayksikkö. Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan rakennuttajalle edullisin tarjous. Tarjoajan tulee täyttää tarjoajalle asetetut vaatimukset, mm. taloudelliset vaatimukset. Kaikki tarjoukset tai jokin tarjouksen osa voidaan jättää hyväksymättä. Rakennuttaja jättää itselleen oikeuden hylätä tarjoukset ilman erillistä korvausta, mikäli tarjoushinnat ylittävät kustannusarvion. TARJOUS Tarjoushintaa koskevat vaatimukset: Tarjous tulee syöttää sähköiseen tarjouspyyntöpalveluun kokonaishintana, alv 0 % ja tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt, todistukset, yksikköhinnat sekä ilmoitettava vastaava työnjohtaja. Tarjous jätetään viimeistään Perjantaina 28.2.2020 kello 16.00 mennessä. Tarjouksen liitteet: >9000€ kokonaisarvoltaan olevissa hankinnoissa Oulun kaupunki edellyttää Tarjoajalta tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttämistä. Todistuksia ei tarvitse toimittaa tarjouksen liitteenä, jos tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun; Tilaaja tarkistaa voittajaehdokkaan tilaajavastuutiedot tilaajavastuu.f/Luotettava kumppani -palvelusta. Mikäli tietoja ei löydy tilaajavastuu.fi-palvelusta, pyydetään Tarjoajaa erikseen toimittamaan voimassa olevat liitteet hankintayksikölle tarkistettavaksi, sähköpostilla osoitteeseen jari.poutiainen@ouka.fi. Urakoitsijalla ja/tai sen henkilöstöllä tulee olla kokemusta vastaavista ja vastaavan kokoisista hankkeista. Urakoitsijan liittää tarjoukseen riittävän referenssiluettelon. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseen vapaamuotoinen aikatauluun kytketty työvoima- ja kalustosuunnitelma, jolla urakoitsija osoittaa valmiutensa, sekä kykynsä suoriutua urakasta. Tietojen lähettäminen: Pdf-muotoiset liitetiedot toimitetaan sähköpostilla tilaajalle ennen tarjousajan päättymistä - tekninen isännöitsijä Jari Poutiaiselle, jari.poutiainen@ouka.fi. Tarjousten avaus: Tarjoukset avataan tarjousajan umpeuduttua. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. Tarjouksen voimassaolo: Kolme kuukautta (3 kk) tarjouksen jättöpäivästä. Lisätiedot: Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut purkukohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Purkukohteeseen on mahdollista tutustua torstaina 20.2.2020 klo 13:00-14:00. Kohdetta esittelee Jari Poutiainen, puh. 044-7030521. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, tulee kysymykset jättää sähköiseen tarjouspyyntöpalveluun viimeistään 26.2.2020. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Oulussa 2.2.2020 Jari Poutiainen Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Hankintayksikkö: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
ALV-tunnus: 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Postiosoite: PL 32 (Solistinkatu 2)
Postinumero: 90015
Postitoimipaikka: Oulun kaupunki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 44 703 0521
Faksi:
Sähköpostiosoite: jari.poutiainen@ouka.fi
WWW-osoite: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#