Biohiilen käyttömahdollisuudet rakennusmateriaaleissa -työ

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Tarjouksen määräaika: 15.4.2021 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Biohiilen käyttömahdollisuudet rakennusmateriaaleissa -työ
Hankinnan kuvaus: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toteuttaa yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakulu -XAMK:n kanssa ”Biohiilen uudet käyttökohteet rakennusmateriaalina” –EAKR hanketta. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2022. Hankkeen tavoitteena on löytää biohiilelle uusia nopeasti käyttöönotettavia ja kaupallistettavia käyttömahdollisuuksia ja -kohteita rakennusmateriaaleissa ja rakenteissa. Hankkeessa arvioidaan ja pilotoidaan biohiilen käyttöpotentiaalia rakennusteollisuuden raaka-aineena. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia toteuttaa laajempi biohiiltä hyödyntäviin ratkaisuihin pohjautuva demonstraatio osana Mikkelin kaupungin tulevia rakentamishankkeita. Hankkeen Xamk:n toteuttamassa osiossa testataan uusia käyttömahdollisuuksia laboratorio- ja pilot-mittakaavan kokeilla. Tällä kilpailutuksella haetaan palvelun toteuttajaa työlle, jossa tunnistetaan ja löydetään potentiaalisia käyttökohteita biohiilelle rakennusmateriaaleissa, jotka olisivat helpoiten ja nopeiten vietävissä käytäntöön kaupallisiksi tuotteiksi ja ratkaisuiksi sekä demonsrtoitavissa. Työn tuloksia on tavoitteena hyödyntää 1) valittaessa hankkeen laboratorio- ja pilotmittakaavan kokeissa tarkasteltavia biohiilen käyttömahdollisuksia sekä 2) tavoitteena olevan demonstroinnin suunnittelussa ja valmistelussa. Kyseessä on kiinteähintainen kilpailutus laadullisin valintakriteerein. Tilaaja suorittaa tarjouspyynnön mukaisen palvelun toteuttamisesta kiinteän 12 500 €:n korvauksen (Alv. 0 %), Työn kuvaus Työn tavoitteet: Työn tavoitteena on kartoittaa ja arvioida erityyppisiä biohiilen käyttömahdollisuuksia rakennusmateriaaleissa sekä tunnistaa niistä potentiaalisimmat ratkaisut, jotka olisivat helpoiten ja nopeimmin käyttöönotettavissa ja kaupallistettavissa. Hankkeen valmistelun aikana on biohiilen hyödyntäminen betonin ja betonituotteiden raaka-aineena tunnistettu yhdeksi kiinnostavimmista ratkaisuista. Viitteellinen työn sisältö, josta tarjouksessa ja siihen sisältyvässä työsuunnitelmassa voidaan poiketa: 1. Biohiilen ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet rakennusmateriaaleissa - tähän astiset kokemukset ja käytössä olevat ratkaisut, keskeisimmät alan toimijat 2. Biohiien käyttöä rakennusmateriaaleissa koskevat määräykset ja rajoitukset 3. Mahdollisten ratkaisujen tunnistaminen, tarkastelu ja arviointi 4. Perusteltu ehdotus potnetiaalisimmiksi kaupallistettavissa oleviksi ratkaisuiksi (sisältäen ehdotuksen jatkotoimenpiteiksi) Aikataulu: Työn tavoite toteutusaikataulu on kaksi kuukautta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta, arviolta 15.4.-15.6.2021. Palaverit: Työhön sisältyy kolme palaveria, jotka voidaan pitää verkon kautta: 1. Aloituspalaveri (työsuunnitelman läpikäynti ja tarkentaminen) 2. Ensimmäinen välipalaveri (välitulokset) 3. Loppupalaveri (tulosten ja raportin final draft -version esittely) Lisäksi työhön sisältyy työn ohjauksen ja toteutuksen kannalta tarpeelliseksi katsottava määrä tilaajan ja työntoimittajan välistä yhteydenpitoa ja esim. Follow-up -tyyppisiä tiiviitä työpalavereita. Työn toimittaja laatii projektipalavereista tiiviit muistiot. Raportointi: Työstä laaditaan noin 15-30 dian laajuinen Power Point -muotoinen raportti, joka on julkaistavissa projektin tuotoksena. Raporttiin sisällytetään EAKR-vaatimusten mukaiset logot ja maininnat EU-rahoituksesta. Tarjoukseen on liitettävä seuraavat liitteet: 1. Kuvaus toteuttajaresursseista Työhön on nimettävä 1-4 toteuttajaa. Tarjouksessa on kuvattava nimettyjen toteuttajien työn aihepiiriin liittyvä rakennusmateriaalien osaaminen ja toimialan käytännön tuntemus. Tarjouksessa esitetään enintään viisi referenssiä vastaavantyyppisten selvitystöiden toteuttamisesta per tekijä, joihin nimetyt tekijät ovat osallistuneet. Nimettävien toteuttajien osalta on mainittava mitkä heidän roolinsa ovat olleet tarjouksessa ilmoitetuissa henkilökohtaisissa referensseissä. Tarjoukseen on sisällytettävä kuvaukset nimettyjen toteuttajien osaamisesta ja kokemuksesta, jonka perusteella tarjoajan soveltuvuus ja kyvykkyys palvelun toteuttamiseen arvioidaan. Toteuttajaresurssien kuvauksen laajuus on enintään kaksi A4-sivua per nimetty toteuttaja. 2. Työn toteuttamissuunnitelma Toteuttamissuunnitelman tulee sisältää kuvauksen työn toteuttamiseksi, jossa kuvataan työn toteutuksen keskeiset toimenpiteet, käytettävät menetelmät sisältäen mahdollisten alihankkijoiden käytön sekä toteutuksen aikataulusuunnitelma ja toteutukseen käytettävä työmäärä. Työn toteutussuunnitelmassa voidaan sisällyttää myös muita tarjoajan ehdottamia työn toteutuksen ja asetettujen tulosten saavuttamisen kannalta täydentäviä toimenpiteitä ja menetelmiä, joita ei ole mainittu Työn kuvaus -kohdan viitteellisessä työn sisällössä. Tarjouksessa on kerrottava millaisia tietolähteitä, verkostoja ja menetelmiä toteuttajalla on työhön käytettävissä esim. miten potentiaalisten käyttömahdollisuuksien kartoittaminen tapahtuu, perustuuko tietojen hankkiminen kirjallisuuteen, kuinka laajasti ja miten rakentamisen toimialan ja sidosryhmien näkemyksiä kartoitetaan. Työn tarjouksen laajuus liitteineen on enintään viisi yksipuolista A4-sivua.
Hankintayksikkö: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 15.4.2021 16:00:00