Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Moisiontie 5-11 asemakaavoitus ja arkkitehtoninen suunnittelu

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Mikkelin kaupunki
Tarjouksen määräaika: 30.6.2021 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Moisiontie 5-11 asemakaavoitus ja arkkitehtoninen suunnittelu
Hankinnan kuvaus: Mikkelin kaupunki pyytää tarjouksia Moisiontie 5-11 asemakaavoituksesta ja arkkitehtonisesta suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Kyseessä on avoimella menettelyllä pyydettävä kokonaistarjous. Suunnittelun kohteena on Moision sairaala ja sen lähiympäristö. Sairaalan rakennukset ympäristöineen muodostavat rakennushistoriallisesti arvokkaan ja suojellun kokonaisuuden, joka ohjaa rakentamista (Liite 1). Kaavoitettava alue jakautuu pääosin kolmen suuren maanomistajan kesken; Porrassalmen Kehitys Oy, Metsähallitus ja Mikkelin kaupunki. Lisäksi alueella on joukko pienempiä maanomistajia, joiden omistukset sijoittuvat hajautuneesti alueelle. Suurmaanomistajat ovat keskenään sopineet kustannusten jaosta. Kaavoitettavan alueen koko on n. 140 ha (Liite 2). Ennestään asemakaavoitettua aluetta on n. 8 ha (Liite 3). Alueella on voimassa Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava vuodelta 2014 (Liite 4). Vuonna 2019 lain voiman saanut Kantakaupungin osayleiskaava toimii ohjaavana kaavana, jos Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavaa muutetaan tai jokin sen osa todetaan vanhentuneeksi. Porrassalmen Kehitys Oy on laatinut kehittämisvisiointia sairaalan alueelle vuodesta 2015 lähtien kulminoituen Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n ideasuunnitelmaan vuodelta 2020 jonka pohjalta asemakaavoitus käynnistetään. Ideasuunnitelma keskittyy sairaalan alueelle ja ulottuu joiltakin osin Metsähallituksen maille. Tarjouspyynnön kohteena on koko n. 140 ha aluekokonaisuuden asemakaavoitus. Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n ideasuunnitelma sijoittuu pääosin sairaalan alueelle ja se ei vaadi oleellista päivittämistä. Arkkitehtonisen suunnitelman päivityksellä tarkoitetaan ideasuunnitelman ulottamista alueille, jotka soveltuvat pientalomaiseen asumiseen. Työ edellyttää tiivistä yhteistyötä maanomistajien, kaupungin, konsulttien, asukkaiden ja muiden osapuolten välillä. Ideasuunnitelmassa on hahmoteltu n. 5300 kem rakennusoikeutta ja sen päivityksellä varmistetaan sopiva mitoitus koko kaava-alueelle. Mitoitukseen vaikuttaa samanaikaisesti käynnistettävän Moisio-Kyyhkylä osayleiskaava-alueelle laadittava liikenteellinen selvitys, jonka pohjalta päätetään aluetta palveleva katuverkko. Katuverkon lopulliset linjaukset voivat vaikuttaa myös asemakaava-alueen rajaukseen. Asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvat kaupungin omistamat Moision koulu ja Tuukkalan sairaala. Koulun toiminta lakkaa lähivuosina ja se sekä Tuukkalan sairaalan rakennukset puretaan. Asemakaavalla ratkaistaan tonttien tuleva käyttötarkoitus. Alueen eteläosassa sijaitsee arvokas maisemapelto on Moisio-Kyhkylän osayleiskaavassa osoitettu MA merkinnällä. Peltoalue säilyy rakentamattomana, mutta sen reuna-alueita tutkitaan liikenneselvityksessä mahdollisuutena osoittaa katuyhteyksiä valtatie 13 suuntaan. Peltoalueen halki kulkevaa tietä ei voida nykymääräysten pohjalta leventää ja sen liikenteellinen kapasiteetti on rajallinen. Tarjouksen kokonaishintaan kuuluvat seuraavat konsultin vastuut: 1. Aloitusvaiheen arkkitehtuurisuunnittelu. Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n ideasuunnitelmaan perustuvan suunnitelman ulottaminen koko kaava-alueelle. Studio Puisto suunnitelmaa ei tule kopioida vaan laatia sen vaikutelmien perusteella oma itsenäinen ideasuunnitelma joka arkkitehtuuriltaan voidaan sovittaa yhteen Studio Puisto suunnitelman kanssa. 2. Asemakaavaluonnos. Asemakaavakartta ja -selostus, vastineet OAS:n lausuntoihin ja mielipiteisiin, yleisötilaisuus Mikkelissä ja sen yhteydessä hankkeen esittely sekä muistion laadinta. Tarvittaessa OAS:n päivitys. 3. Asemakaavaehdotus. Asemakaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan asemakaavaehdotus. Asemakaavakartta ja -selostus, vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin, yleisötilaisuus Mikkelissä ja sen yhteydessä hankkeen esittely sekä muistion laadinta. Tarvittaessa OAS:n päivitys. 4. Hyväksymiskäsittely. Asemakaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella tehdään vaadittavat korjaukset kaava-aineistoon ja laaditaan vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin. 5. Mahdollinen viranomaisneuvottelu/työneuvottelu Mikkelissä kuuluu kokonaishintaan. Konsultti osallistuu neuvotteluun ja laatii tilaisuudesta muistion. Tarjouksen kokonaishintaan kuuluu enintään 4 kokousta Mikkelissä ja muita kokouksia tullaan järjestämään Teams:n avulla. Mikkelissä pidettävistä kokouksista kaksi ovat yleisötilaisuuksia, jotka järjestetään illalla ja muut ovat koordinaatiokokouksia. Konsultin tehtäviin kuuluu osallistua yleisötilaisuuksiin ja esitellä hanketta sekä laatia muistiot kokouksista. Mikkelissä järjestettäviin kokouksiin vaikuttaa koronatilanne ja kaupunki noudattaa viranomaisten suosituksia järjestelyissä. Kokoukset ja niihin liittyvät matkakulut yms. järjestelyt sekä materiaalit tulee ottaa huomioon kokonaistarjouksessa.
Hankintayksikkö: Mikkelin kaupunki
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 30.6.2021 15:00:00