Mäntyharjun kunnan tilikausien 2019-2022 tilintarkastuspalvelut

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Mäntyharjun kunta
Tarjouksen määräaika: 30.4.2019 15:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Mäntyharjun kunnan tilikausien 2019-2022 tilintarkastuspalvelut
Hankinnan kuvaus: Tarjouspyynnössä tarkastuspalveluilla tarkoitetaan ensisijaisesti Kuntalain 14. luvun (122 §, 123 §) mukaista julkisen hallinnon ja talouden tilintarkastuksen (JHT-tilintarkastuksen) suorittamista Mäntyharjun kunnassa noudattaen suositusta hyvästä tilintarkastustavasta julkishallinnossa sekä tilintarkastuslain 4 luvun 3 § säädöstä hyvästä tilintarkastustavasta. Hankittavan tilintarkastuspalvelun tavoitteena on varmistaa kunnan lakien ja säädösten mukaista toimintaa sekä huolehtia lakisääteisen tarkastusvelvollisuuden toteuttamisesta. Valitun tilintarkastusyhteisön kausi on neljä vuotta (2019-2022) + mahdollinen kahden vuoden optio jatkosta. Tarjousta pyydetään myös seuraavien kuntakonsernin tytäryhteisöiden tilintarkastuksesta: - Kiinteistö Oy Keskiväli - Kiinteistö Oy Myllyrinne - Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy - Kiinteistö Oy Pyhävedenranta - Kiinteistö Oy Nokiantie 19. Lisäksi tarjous/hinnat pyydetään muista tarkastuspalveluista, joita ovat: - muut tarkastuspalvelut kuten erillisrahoitettujen projektien tai hankkeiden rahoittajien edellyttämät tilintarkastukset - tai muut asiantuntijapalvelut Pyydämme tarjousta Mäntyharjun kunnan ja edellä todettujen konserniyhteisöjen tilintarkastuspalveluista ja muista tarkastuspalveluista seuraavasti: 1. Kuntalain mukaiset lakisääteiset tilintarkastuspalvelut Tilaaja arvioi kunnan työn laajuudeksi 8 tarkastuspäivää/vuosi vastuullisen tilintarkastajan työnä. Vastuullisen JHT-tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tarkastuksesta tulee olla vähintään 60 % kokonaistarkastukseen käytetystä työajasta. Konserniyhteisöjen tarkastuksen osalta tarkastuksen laajuudeksi arvioidaan yhteensä 3 päivää. Tarkastuspäivä on 7 h 30 min. Tarjoukseen tulee liittää kuvaus tilintarkastuksen työsuunnitelmasta. 2. Tilintarkastajan asiantuntijatyö ja -ohjaus tarkastuslautakunnassa / taloushallinnossa Tilintarkastajan tulee osallistua osana toimeksiantoa tarkastuslautakunnan kokouksiin kuntalain edellyttämällä tavalla. Tarkastuspäivän hintaan tulee sisältyä tavanomaiseksi katsottava neuvonta (sähköposti/puhelin). Tilintarkastaja on velvollinen raportoimaan tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta. Tarkastussuunnitelman raportoinnin lisäksi tilintarkastajan tulee raportoida lautakunnalle tarkastustyön kulusta ja tarkastuksissa tehdyistä havainnoista lautakunnan määräämän aikataulun mukaisesti. Hinnat tulee ilmoittaa arvolisäverottomina. Sopimuskausi Sopimuskausi on neljä (4) tilikautta (+ mahdollinen kahden (2) vuoden optio). Sopimus voidaan tilaajan toimesta koska tahansa irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Palvelun tarjoajan toimesta irtisanomisaika on 12 kuukautta. Päätöksen tästä hankinnasta tekee Mäntyharjun kunnanvaltuusto. Hinnat ja muut tiedot, jotka tulee käydä tarjouksesta ilmi: Lakisääteiseen tarkastukseen liittyvät tiedot - valtuuston toimikautta vastaavien vuosien tarkastuksen kokonaishinta sisältäen matka ja muut kustannukset - laskutuksessa sovellettava tarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, joihin tarjottu kokonaishinta perustuu - lisätarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset - konserniyhteisöjen ja osakkuusyhteisön tarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset - tiedot vastuullisen tilintarkastajan auktorisoinnista sekä muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta - tiedot avustavina toimivien tarkastajien auktorisoinnista sekä muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta - selvitys tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tarkastuskokemuksesta ja/tai muulla tavoin hankitusta pätevöitymisestä EU-hankkeiden tai muiden tarjouspyynnössä mainittujen, erityisosaamista vaativien tehtävien tarkastuksessa - JHT-auktorisoitujen tilintarkastajien työn osuus laskutettavasta työajasta - vastuullisen JHT-tarkastajan työn osuus lakisääteisestä tarkastuksesta vähintään 60 % kokonaistarkastukseen käytetystä ajasta - selvitys tilintarkastusyhteisön laadunvarmistuksen järjestämisestä ja siihen liittyvän ohjeistuksen dokumentoinnista. Hintojen sitovuus Hintojen on oltava kiinteät kahden vuoden ajan. Toimittajalla on sen jälkeen oikeus esittää hinnan tarkistusta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Toimittajan on osoitettava hintojen korotusperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan. Hintaa voidaan korottaa vain, jos muutos kustannuskehityksessä on olennainen. Mahdolliset hinnan tarkistukset tulevat voimaan tilaajan hyväksymisellä. Laskutus Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen tehtyjen tarkastuspäivien perusteella, sähköisenä verkkolaskuna. Tarjousten käsittely Myöhästyneet, määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään. Määräaikana saapuneet käsitellään tilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi Tarjoajan soveltuvuuden tarkistamisella selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua tarjouspyynnön edellyttämistä vaatimuksista. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Toimitettavat asiakirjat ovat: - Suomen lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen maksaminen, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja - todistus työttömyysvakuutusmaksujen maksamisesta - mikäli yritys kuuluu velkajärjestelyn piiriin, selvitys velkajärjestelystä - vahvistetut tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta - todistus vastuuvakuutuksen ottamisesta ja voimassaolosta - dokumentti omistusrakenteesta Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset tarkastetaan vain tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä. Tarjousten vertailu Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen vertailussa käytetään seuraavia vertailuperusteita: Hinta Vertailuperuste - hinta, painoarvo 70 % Arvostettava tekijä - halvin kokonaisvertailuhinta Pisteytysmalli - hinnat vertaillaan tarjouspyynnössä olevien hintapyyntöjen perusteella ja pisteytetään kaavalla: halvin hinta / vertailtava hinta * 70 Laatu Vertailuperuste - vastuullisen JHT-tarkastajan työn osuus kuntalain mukaisesta tarkastuksesta, painoarvo 30 % Arvostettava tekijä - tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan vastuullisen JHT-tarkastajan työn osuuden prosentteina koko kuntalain mukaiseen tarkastustyöhön käytetystä ajasta Pisteytysmalli Pisteytetään seuraavasti: • 10 pistettä, jos vastuullisen tarkastajan osuus on vähintään 100 % • 6 pistettä, jos vastuullisen tarkastajan työn osuus on vähintään 80-99 % • 2 pistettä, jos vastuullisen tarkastajan työn osuus on vähintään 60-79 % • 0 pistettä, jos vastuullisen tarkastajan työn osuus alle 60 % Kaava: vertailtava pistemäärä / eniten pisteitä saaneen tarjoajan pistemäärä *30 Lopuksi lasketaan yhteen hinnan vertailupisteet sekä laadun vertailupisteet ja korkeimmat yhteenlasketut pisteet saanut tarjoaja voittaa tarjouskilpailun. Muut ehdot Hankinnassa noudatamme julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) siltä osin, mitä muutoin ei tässä ole esitetty. Tarjousten jättäminen Tarjoukset liitteineen tulee jättää 30.4. 2019 klo 15.00 mennessä. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessa sähköpostiosoitteensa hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten. Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä. Tarjousten voimassaoloaika Tarjousten tulee olla voimassa 1.8.2019 saakka. Päätös tilintarkastuspalveluista kaudelle 2019-2022 tehdään valtuuston touko- / kesäkuun kokouksessa. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) ja 138 §:n ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL 621/1999) mukaisesti. Jos tarjous sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- ja ammattisalaisuuksia tulee tällainen materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite Luottamukselliseksi. Tarjousten vertailuhinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Päätöksestä tiedottaminen ja sopimuksen tekeminen Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Sopimuskauden alkaessa ja aikana tilaaja ja tarjoaja varmistavat yhteisen käsityksen siitä, mitä tarjousasiakirjojen mukainen hankinnan sisältö ja laatu käytännössä tarkoittavat sekä määritellään tarkemmin mm. toimintatapa, raportoinnin sisällöt ja asiakastietojen käsittely. Toimeksiantoa voidaan tarvittaessa laajentaa tai tehdä jatkohankintoja. Sopimuskauden aikana asiakkaan tai tilaajan toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen kohteena olevan hankinnan järjestämiseen, laajentamiseen tai supistamiseen. Tällöin sopimusasiakirjoja tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen.
Hankintayksikkö: Mäntyharjun kunta
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 30.4.2019 15:00:00