Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän koulutustarjonnan ja kiinteistön käytön selvitys

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Lappeenrannan kaupunki
Tarjouksen määräaika: 23.4.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän koulutustarjonnan ja kiinteistön käytön selvitys
Hankinnan kuvaus: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän (myöhemmin: E-K koulutuskuntayhtymä) jäsenkunnat ovat sopineet käynnistävänsä ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen ammatillisen koulutuksen alueellisista kehittämisnäkymistä ja kehittämissuosituksista lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä sekä siitä, millaiset toimitilavaatimukset on syytä ottaa huomioon koulutuskuntayhtymän kiinteistöjen kehittämissuunnitelmassa ja suunniteltaessa kuntayhtymän investointitarpeita, joilla lyödään lukkoon ammatillisen koulutuksen rakenteita Etelä-Karjalassa useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Hankintayksikkö arvioi tämän hankinnan kokonaisuudessaan olevan voimassaolevan kansallisen kynnysarvon alittava toimeksianto. Selvityksen tulee vastata seuraaviin tarpeisiin: - E-K koulutuskuntayhtymän opetustarjonnan, valmistuvien opiskelijoiden sekä alueen työvoiman tarpeen nykytila- (ja tulevaisuus-)analyysi, sekä analyysi koulutussisältöjen keskeisistä kehittämistarpeista ja siitä, mihin suuntaan koulutustarjontaa olisi järkevä kehittää tulevien vuosien aikana (esim. lyhyen tähtäimen suunnitelma n. 5 vuoden päähän, ja oletettavissa olevat kehitysnäkymät pidemmälle aikajänteelle, esim. n. 10-15 vuoden päähän) - E-K koulutuskuntayhtymän kiinteistötarpeet ja kiinteistöjen kehittämisohjelma kokonaisuudessaan peilaten opetustarjonnan nykytilaan ja mahd. em. kehitystoimenpiteisiin opintolinjauksissa ja -volyymeissä, mukaan lukien analyysi tilojen optimoinnista (tehokkaista, muuntojoustavista ja moderneista tiloista) sekä em. tila-analyysin peilausta niihin investointisuunnitelmiin ja -vaihtoehtoihin, joita koulutuskuntayhtymä on voimassa olevassa kiinteistösuunnitelmassaan sekä nyt kunnille lähetetyssä omistajaohjauspyynnössään esittänyt. Selvityksen tulee sisältää selvittäjän näkemys siihen, miten työpaikat pystyvät kantamaan vastuun tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen mukanaan tuomista haasteista työpaikoille ja työnantajille. HANKINNAN TAUSTAA E-K koulutuskuntayhtymällä on Imatralla Koulukadulla omia tiloja käytössä noin 23 400 m2. Vuoden 2020 aikana koulutuskuntayhtymän Imatran tiloissa toimivat yksiköt ovat tehneet suunnitelman tulevaisuuden tilatarpeista ja päätyneet tarvitsevansa noin 13 000 m2 tilaa tulevaisuudessa. Tiloja on jäänyt vajaakäyttöön Imatran kaupungin siirrettyä lukiokoulutuksen ja Linnalan koulun toimintoja pois kuntayhtymän tiloista. Lisäksi koulutusta on siirtynyt työpaikoille uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisesti sekä opiskelijamäärät ovat Imatralla pienentyneet ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Tässä tilanteessa kuntayhtymän on teettänyt Koulukadun tilojen osalta tekniset kuntotutkimukset, jotta saadaan selville nykyisten tilojen kunto. Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt Imatran tila-asiaa kahdesti hallituksen iltakoulussa ja todennut, että ennen päätöstä tilojen rakentamiseksi on linjattava, mille koulutukselle Imatralle rakennetaan tiloja. Tämä päätös on järkevämpää tehdä ennen tilojen rakentamista kuin rakentamisen jälkeen. Mikäli peruskorjataan tai rakennetaan kaikki ne tilat, mitä nykyinen koulutus tilasuunnittelun mukaan vaatii, niin yhtymän velka nousee niin suureksi, että joudutaan karsimaan kaikesta muusta toiminnasta. Tämä koskee myös Lappeenrantaan rakennettavia tiloja. Henkilöstökulujen osuus kuntayhtymän kaikista kuluista on noin 70 prosenttia. Tulevaisuuden taloustilannetta helpottaisi, mikäli investoinnit uusiin seiniin jäisivät mahdollisimman pieniksi, jolloin opetuksen tarpeisiin jää mahdollisimman paljon rahoitusta. Tämän hetken kustannusarvio Imatran kiinteistöille tarvittavista purku- ja uudisrakennuskustannuksista riippuu siitä, miten suuri osa tiloista peruskorjataan tai vaihtoehtoisesti uudisrakennetaan. Nuorten ammatillisesta koulutuksesta: Toisen asteen ammatillista koulutusta tarjotaan sekä nuorille että aikuisille. Koulutuspaikkoja on haettavissa yhteishaussa sekä jatkuvassa haussa. Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun päättäville nuorille 9.-luokan keväällä. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, myös kesken lukuvuoden. Aikuiset hakeutuvat ammatilliseen koulutukseen jatkuvan haun kautta. Koulutuskuntayhtymän koulutuspaikoista noin puolet ovat haettavana yhteishaussa ja puolet jatkuvassa haussa. Alle puolet opintonsa aloittaneista on alle 19-vuotiaita. Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaistun väestöennusteen mukaan peruskoulun päättävän ikäluokan koko Etelä-Karjalassa on nyt noin 1200 ja säilyy sellaisena, välillä hieman jopa kasvaa, vuoteen 2028 saakka. Sen jälkeen ikäluokkien koko pienenee voimakkaasti ja ennusteen mukaan vuonna 2040 peruskoulun päättäviä on vain 843 eli 70 % nykyisestä ikäluokasta. Noin puolet peruskoulun päättävästä ikäluokasta hakeutuu ammatilliseen koulutukseen, puolet lukiokoulutukseen. Vuonna 2021 voimaan tuleva oppivelvollisuuden laajeneminen pidentää oppivelvollisuusikää 18-vuoteen saakka. Etelä-Karjalassa peruskoulun päättäneet ovat hakeutuneet tähänkin mennessä lähes kaikki toisen asteen koulutukseen. Opintonsa keskeyttäneitä on ammatillisessa koulutuksessa ollut jonkin verran. Oppivelvollisuuden laajeneminen velvoittaa opintonsa keskeyttäneitä jatkamaan opintojaan ns. nivelvaiheen opinnoissa tai toisella koulutusalalla. Koulutuskuntayhtymän kanssa on suunniteltu, että Ammattiopisto Sampo ottaa vastuun Etelä- Karjalassa nivelvaiheen tutkintoon valmistavan ns. TUVA- koulutuksen järjestämisestä. Oppivelvollisuusikäisille järjestettävässä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa lähiopetuksella on suuri merkitys. Aikuisen läsnäolo ja turvallinen opiskeluyhteisö ovat tärkeitä nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, kehittymisen, oppimisen ja ammatillisen kasvun ja osaamisen turvaamiseksi. Valtioneuvosto on julkaissut 8.12.2020 luonnoksen koulutuspoliittiseksi selonteoksi. Selonteon visiossa kohti 2040- lukua on asetettu tavoitteeksi mm. vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Tavoitteena on myös, että kaikilla on mahdollisuus kehittää ja uudistaa osaamistaan työuran eri vaiheissa riippumatta taustasta, työpaikasta tai elämäntilanteesta. Selonteon tavoitteiden mukaan koulutusjärjestelmän tulee toimia saumattomana kokonaisuutena ja mahdollistaa joustavat henkilökohtaiset valinnat. Edelleen selonteossa tavoitteeksi on asetettu, että koulutusjärjestelmässä ei ole suljettuja ovia, vaan jokaiselta asteelta on mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintoja. Uutta teknologiaa hyödynnetään laajasti ja innovatiivisesti oppimisen tukena. Digitaalinen koulutustarjonta sekä digitaaliset oppimisalustat ja -ratkaisut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Koulutuspoliittisessa selonteossa on viitattu toisen asteen koulutuksen toiminnallisen uudistamisen lisäksi koulutuksen toimijarakenteen kehittämiseen. Selonteon mukaan yhteistyötä lisätään toisen asteen koulutuksen, perusopetuksen ja korkeakoulujen välillä. Toimenpiteeksi on ehdotettu mm. että tuetaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen sekä korkeakoulujen koulutuspalveluiden, tilojen, laitteiden sekä henkilöstön yhteiskäyttöä ihmisten ja työelämän sivistys- ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi, koulutuksen toimintaedellytysten vahvistamiseksi sekä koulutuksen laadun ja saavutettavuuden parantamiseksi. Selonteossa tavoitteena on vuoteen 2040 mennessä, että toisen asteen koulutuksen järjestämisen tavat ja muodot poikkeavat selvästi nykyisestä. Uutta teknologiaa, digitalisaatiota, pedagogisia toimintamalleja ja monipuolisia oppimisympäristöjä hyödynnetään oppijalähtöisesti ja oppimisen kannalta tehokkaasti. Koulutuksen järjestäjäorganisaatiot voivat olla fyysisten tilojen ja laitteiden osalta keveitä. Ajasta ja paikasta riippumattomalla toteutuksella pyritään asiakaslähtöiseen ja joustavaan toimintaan siten, että opintoja voidaan tarjota joustavasti opiskelijoiden, jatko- opintojen ja työelämän osaamistarpeiden perusteella. Aikuisten koulutuksesta: Ammattiopisto Sampon opiskelijoista yli puolet on aikuisia. Osa suorittaa ensimmäistä tutkintoaan, osa on ollut jo työelämässä. Työelämän muutokset edellyttävät kykyä ja halua kehittää ammatillisia valmiuksia koko työuran ajan. Jo nyt työelämän voimakkaat muutokset lisäävät aikuisten täydennyskoulutustarpeita. Erityisesti aikuiset ja työelämässä mukana olevat tarvitsevat joustavia ja olemassa olevaan osaamiseen sovitettuja koulutusjaksoja ja muotoja. Tiivis yhteys työelämään on välttämätöntä, jotta koulutuksen sisällöt kehittyvät työelämän tarpeita vastaavasti. Valtioneuvosto on julkaissut 17.12.2020 Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset ”Osaaminen turvaa tulevaisuuden” (VN 2020:38). Linjauksissa keskeisiä toimia ovat elämäntilanteen ja työelämän tarpeet huomioon ottavan koulutustarjonnan lisääminen ja työn ja osaamisen liiton rakenteiden vahvistaminen. Jatkuvan oppimisen linjauksissa todetaan, että merkittävä osa työuran aikaisesta oppimista tapahtuu työpaikalla ja osana työn tekemistä. Tavoitteena on, että koulutusjärjestelmä ja laajemmin osaamisjärjestelmä tukee oppivaa työelämää. Työpaikkojen ja osaamispalveluiden tarjoajien välistä yhteistyötä kehitetään siten, että työpaikkoja tuetaan toimimaan entistä laajemmin oppimisympäristöinä. Keskeisiä toimenpiteitä on myös oppilaitosten nykyisille työikäisille kohdennettavan koulutustarjonnan uudistaminen työelämän ja koulutuksen järjestäjien välisenä yhteistyönä, uusien joustavien lyhytkestoisten räätälöityjen ja työelämän tarpeisiin vastaavien osaamispalveluiden luominen sekä koulutustarjonnan räätälöinti ja kehittäminen koulutuksessa aliedustettujen ryhmien tarpeisiin. Valtioneuvoston em. julkaisussa todetaan niin ikään, että oikea-aikaisen ja laadukkaan ennakointitiedon tuottaminen on haasteellista. Nykyiset kohtaantoa koskevat tietojärjestelmät ovat osin vanhentuneita ja tiedon tuottamisen tavat osin puutteellisia. Sen vuoksi linjauksissa esitetään mm., että uudistetaan sekä lyhyen aikavälin kohtaantoa koskevaa tietotuotantoa ja raportointia sekä luodaan malli keskipitkän aikavälin ennakoinnille.
Hankintayksikkö: Lappeenrannan kaupunki
Hankintalaji: Palvelut
Osatarjoukset hyväksytään: Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei
Tarjouksen määräaika: 23.4.2021 12:00:00