Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
KALAJOEN KAUPUNGIN JA KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN OSTOPALVELUNA TEETTÄMÄT YKSILÖIMÄTTÖMÄT RAKENNUSTYÖT ( Puitesopimus )

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Kalajoen kaupunki
Tarjouksen määräaika: 29.10.2021 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi: KALAJOEN KAUPUNGIN JA KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN OSTOPALVELUNA TEETTÄMÄT YKSILÖIMÄTTÖMÄT RAKENNUSTYÖT ( Puitesopimus )
Hankinnan kuvaus: Kalajoen kaupunki sekä kaupungin konserniyhtiöt ( Kalajoen lämpö Oy, Kalajoen satama Oy, Kalajoen hiekkasärkät Oy, Kalajoen Kuitu Oy ja Kalajoen vuokra-asunnot Koy ) pyytä-vät tarjoustanne kaupungin alueella tapahtuville kaupungin ja konserniyhtiöiden kiin-teistöjen ja rakennuskohteiden rakennustöille. Kyseessä ovat työt, joita ei teetetä erillisen urakkakilpailun perusteella. YLEISTÄ Puitesopimus tehdään kolmen urakoitsijan kanssa nyt saatavien tarjousten perusteella. Tilaaja käyttää urakoitsijoita edullisuusjärjestyksessä. Ensisijaisesti käytetään kokonais-hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehnyttä urakoitsijaa. Neuvottelut käynnistetään tarjousten edullisuusjärjestyksessä. Mikäli yritys ei työtilan-teesta tai muusta syystä johtuen pysty toimittamaan kohtuullisen ajan kuluessa tarvitta-vaa palvelua, pidättää tilaaja oikeuden ostaa palvelu seuraavaksi halvimman tarjouksen tehneeltä yritykseltä puitesopimuksen mukaan jne.. Kustakin toimeksiannosta tehdään työkohtainen sopimus tai tilaus. Tehtäviä ei yksilöidä tässä vaiheessa, vaan ne määritellään ja niistä tehdään sopimus aina erikseen. Urakkamuodoltaan erikseen tehtävä sopimus on laskutustyöurakka. Työkustannukset maksetaan tarjouksen mukaisin tuntihinnoin. Tarjouksen tuntihintojen tulee kattaa työmaan työnjohdon, vastuut työturvallisuudesta, osapuolten välisestä yhteistyöstä, toimintojen yhteensovittamisesta, sekä pääurakoitsi-jan velvollisuuksista, että toimimisesta lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan yleisestä siisteydestä. Kunkin yksittäisen tehtävän sisältö, aikataulu ja toimeksiannon kattohinta määritellään neuvottelumenettelyä käyttäen. Urakoitsija hankkii työssä tarvittavat tarvikkeet ja materiaalit kaupungin laskuun sovi-tuilta toimittajilta. Työssä tarvittavat työvälineet ja työkalut hankkii urakoitsija omalla kustannuksellaan. Vuokrakoneet ja -laitteet kuuluvat tilaajan kustannuksiin. Työt edellytetään suoritettavaksi voimassa olevien määräysten mukaisesti ammattitai-toista työvoimaa käyttäen ja erikseen sovittavien laatutasojen mukaan, kuitenkin vähin-tään RYL 90:n mukaisesti. Mikäli urakoitsija käyttää alihankkijaa, tulee alihankkija hy-väksyttää tilaajalla kunkin työn osalta erikseen ennen työsuorituksen aloittamista. Ura-koitsija vastaa alihankkijoiden tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttämisestä. KOHTEET Työt tehdään pääasiassa Kalajoen kaupungin alueella ja kaupungin tai kaupungin kon-serniyhtiöiden hallitsemissa kiinteistöissä. Rakennustöiden määrä vaihtelee vuosittain kohteiden kunnostus/ rakennustarpeiden ja talousarviossa kohteille osoitettujen määrärahojen mukaan. SOPIMUSEHDOT Kalajoen kaupunki tekee puitesopimukset ajalle 1.1.2022-31.12.2023 OPTIO: Tilaajalla tulee olla mahdollisuus sopia tarjoajan kanssa sopimuksen jatkamisesta vuo-delle 2024. Vuoden 2024 option käyttö ja hintojen mahdollinen tarkistus sovitaan vuo-den 2023 joulukuussa. Tätä sopimusta käytetään ennen sopimuskauden päättymistä tilattaviin töihin. Sopimuksissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998 RT 16-10660) ja tätä tarjouspyyntöä. Kalajoen kaupunki kuuluu käännetyn arvonlisäveron pii-riin. Sopimuksiin voi sisältyä erikoistöitä/-rakenteita tai taloteknisiä töitä, jolloin on käytettä-vä työn vaativuuden tai lakien ja määräysten mukaisia asentajia tai urakoitsijoita. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovittua sopijapuolten kesken, rat-kaisee Ylivieskan käräjäoikeus. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden teettää koko sopimuskauden ajan erillisen tarjouskil-pailun perusteella rakennus-, kunnossapito- ja muutostöitä. Lisäksi tilaaja pidättää oi-keuden hylätä kaikki tarjoukset. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Urakoitsijan valintaperusteena on tarjouskaavakkeesta muodostuvasta vertailuhinnasta tuleva halvin hinta. Tuntiveloitushinnat annetaan tehtävänimikkein ja tarjouksen tuntive-loitushinnat painotetaan seuraavasti: HENKILÖRYHMÄ PAINOTUS-% - työnjohto 10 % - kirvesmies ( RAM ) 35% - rakennusmies ( RM ) 30 % - maalari 10 % - laattamies, muurari, mattoasentaja 5 % - harjoittelija/ kesätyöntekijä 10 % Huomioitava, että jokaisesta tehtävänimikkeestä on annettava hinta! Annettujen tuntihintojen tulee sisältää: - työpalkka - sosiaalikulut - matka-, ruokarahan,- ym. lisät - yleiskulut - työnjohtokulut - erikseen suoritetun tavaran hankinnan kilometrikulut eivät kuulu tuntiveloitushintaan, vaan ne voidaan laskuttaa erikseen. - työmaan sijaitessa yli 10 km etäisyydellä Kalajoen kaupungintalolta, annetaan henkilöryhmille eri hinta. Painotettua tuntihintaa laskettaessa, otetaan alle 10 km ja yli 10 km työmaaetäisyyksien hinnasta keskiarvo. Annettuja tuntihintoja käytetään erikseen tehtävissä sopimuksissa. Työn suorittajan valinnassa tullaan painottamaan yksikköhintojen lisäksi kokonaistalou-dellisuutta, palveluiden saatavuuden nopeutta/ joustavuutta, sekä paikallistuntemusta. Laskujen maksuajaksi edellytetään vähintään 21 vrk netto, ilman laskutuslisää. Maksuaika alkaa siitä, kun lasku on hyväksytty maksukelpoiseksi. Laskutettava työsuoritusaika alkaa työkohteessa ja loppuu, kun poistutaan työmaalta työpäivän päätteeksi. Tilaaja on hankkinut seurantajärjestelmän, urakoitsijan on käytettävä seurantajärjes-telmää, tilaajalla on myös oikeus tarkastaa yrityksen laskussa ilmoittamat työtunnit seu-rantajärjestelmästä. Kaupunki voi käyttää kohteissaan myös muitakin urakoitsijoita tarpeen ja tilanteiden mukaan. Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseen tilaajavastuulain 5 § :n mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä: - selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työn-antajarekisteriin sekä arvonlisäverollisten rekisteriin. - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työ-ehdoista. - todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksesta. Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä voi-massa oleva pätevyystodistus tai Tilaajavastuu.fi, luotettava kumppani järjestelmästä tu-lostettua raporttia tilaajavastuulain 5 §:n mukaisista selvityksistä. Selvitykset ja todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsi-jan on varauduttava toimittamaan rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoit-tamista uudelleen vastaavat selvitykset. Mahdolliset aliurakoitsijat pitää hyväksyttää tilaajalla ja heidän pitää esittää myös tilaa-javastuulain 5 § todistukset. Rakennuttajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankki-ja, joka ei ole toimittanut vaadittavia selvityksiä. Isommat rakennustyöt tullaan edelleen kilpailuttamaan erikseen urakkamenettelyllä. TARJOUS Tarjoajan tulee erikseen ilmoittaa tarjouksessaan, mikäli hän ei hyväksy tästä hankin-nasta tehtävän viranhaltijapäätöksen toimittamista sähköpostitse! Tarjouksessa tulee ilmetä sähköpostiosoite, johon päätös valinnasta lähetetään. Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella tarjouslomakkees-sa esitetyllä tavalla. Tarjouksessa käytetään tunnusta 990/02.08.00/2021 Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 90 vuorokautta tarjouspyyntökirjeessä määrä-tystä tarjouksen jättöpäivästä ja se mukaan lukien. Tarjousasiakirjat siltä osin kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julki-siksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouk-sessa on liike- ja ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia. Kalajoen kaupunki laatii sopimuksen. Sopimuksessa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja. Sopimus solmitaan määräaikaiseksi, jolloin se on voimassa vuoden 2022 ja 2023. Opti-on käytöstä on mahdollisuus sopia vuodelle 2024. Lisätietoja allekirjoittaneelta. Rauli Mäkitalo Talonrakennuspäällikkö 044- 4691 232 rauli.makitalo@kalajoki.fi Lisätietoja antaa myös Pekka Hietala 044- 4691 362 pekka.hietala@kalajoki.fi KALAJOEN KAUPUNKI/ TEKNISET PALVELUT Rauli Mäkitalo Talonrakennuspäällikkö LIITTEET Asiakirjaluettelo Tarjouskaavake Hankintapäätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan. Tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisältäisi liikesalaisuuksia. Tarjousten vertailussa käytettävät hinta ym. tiedot ovat kuitenkin aina julkisia. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asi-anosainen) on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (asianosaisjulkisuus). JulkL 11 § kohdan 6 mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käyte-tystä hinnasta ja muusta tekijästä on kuitenkin annettava. Tarjousten sisältö ja jättöaika Tarjouksen on oltava voimassa kolme kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Sitovat tarjoukset liitteineen tulee toimittaa Cloudia Tarjouspalvelun kautta. Tarjoukset tulee jättää 29.10.2021 mennessä. Myöhässä saapuneita tarjouksia ei voida ottaa huomioon. Tarjouksen on oltava voimassa kolme kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta Tarjoajalle.
Hankintayksikkö: Kalajoen kaupunki
ALV-tunnus: 0185924-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Tilapalvelut
Postiosoite: Kalajoentie 5
Postinumero: 85100
Postitoimipaikka: Kalajoki
Maa: Suomi
Puhelin: +358 444691232
Faksi:
Sähköpostiosoite: rauli.makitalo@kalajoki.fi
WWW-osoite: www.kalajoki.fi