Pienhankintapalvelu

Salasana unohtunut?
suomi   finlandssvenska   svenska   Norsk   English  
Asiantuntijapalvelu matkailuyritysten kestävän kehityksen sertifiointiprosesseissa ja vastuullisuuden kehittämisessä

Tehdäksesi tarjouksen kirjaudu sisään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ylhäällä oleviin kenttiin. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, rekisteröidy käyttäjäksi valitsemalla ylhäällä olevasta valikosta "Rekisteröidy". Mikäli olet jo aimmin rekisteröitynyt Tarjouspalvelu -palveluun, ei sinun tarvitse luoda erillisiä tunnuksia Pienhankintapalveluun vaan voit käyttää Tarjouspalvelu -palvelun tunnuksia kirjautuaksesi sisään.
Hankintayksikkö: Business Joensuu Oy
Tarjouksen määräaika: 29.10.2021 16:00:00
Tarjouspyynnön nimi: Asiantuntijapalvelu matkailuyritysten kestävän kehityksen sertifiointiprosesseissa ja vastuullisuuden kehittämisessä
Hankinnan kuvaus: Business Joensuu Oy toteuttaa Matkailu Goes Global -projektia 1.9.2020 - 31.12.2022. Projektia rahoittaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahaston määrärahoilla (Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020). Projektin yhtenä päätavoitteena on hakea matkailuun kasvua kv-markkinoilta ja kotimaasta. Tähän liittyen projektiin osallistuvia matkailualan yrityksiä autetaan kestävän kehityksen sertifiointipolulle ja/tai muuten kehittämään vastuullisuutta. Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutettavan asiantuntijapalvelun kohdeasiakkaana on yhteensä 10 matkailualalla toimivaa erilaista yritystä. Yritykset ovat kestävän kehityksen teemassa eri vaiheissa; osa yrityksistä on jo käynnistänyt sertifiointiin tähtäävän prosessin, osalle kestävän kehityksen ja vastuullisuuden aihepiiri on vieraampaa. Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan valmentava asiantuntijapalvelu, jossa tehtävänä ja siten tavoitteena on sparrata, valmentaa, ohjeistaa ja kannustaa matkailualan yrityksiä, jotta niillä olisi valmiudet suorittaa STF-ohjelmaan (Sustainable Travel Finland) sisältyvää joko aiemmin tai projektin aikana valitsemansa kestävän kehityksen sertifikaatti, auttaa yritystä dokumentoimaan STF-merkkiin tarvittava dokumentointi- ja itsearviointityö sekä auttaa yritystä saamaan projektin aikana STF-merkki. Tavoitteena on lisäksi yritysten ymmärryksen lisääminen kestävän kehityksen sekä vastuullisuusviestinnän merkityksestä matkailualalla. Asiantuntijapalvelun tulee sisältää yrityskohtaisten sparrausten ja valmennusten lisäksi laajemmalle yritysjoukolle kohdistuvia toimenpiteitä kestävään kehitykseen, sertifiointiin ja vastuullisuuteen liittyen. Toimenpiteet voivat olla esim. seuraavanlaisia (esitetty aikataulu on viitteellinen ja lopulliset toimenpiteet eri vaiheineen määrittyvät ja tarkentuvat valitun palveluntuottajan tekemän toteutussuunnitelman pohjalta): - Marraskuussa 2021 prosessin alkaessa kaikille yrityksille yhteinen max 0,5 päivän pituinen starttitilaisuus etänä, aiheena kestävä kehitys, sertifiointiprosessi, vastuullisuus. Tilaisuudessa voi olla asiantuntijan esityksen lisäksi pohjoiskarjalaisia matkailualan yrityksiä kertomassa omista kestävän kehityksen sertifiointoiprosessin kokemuksistaan (vertaisoppiminen). Tilaisuuteen tulee olla mahdollisuus osallistua vapaasti projektissa asiakkaina olevien yritysten lisäksi kaikki teemasta kiinnostuneet yritykset ja toimijat Pohjois-Karjalasta. - Yhteisen tilaisuuden jälkeen nykytilan lähtötila-analyysi/kartoitus projektissa mukana oleville 10 yritykselle; tavoitteena saada kuva yrityksen nykytilasta liittyen kestävään kehitykseen, vastuullisuuteen ja sertifiointiin, sis. yrityksen halukkuus lähteä sertifiointipolulle. - Nykytilan kartoituksen jälkeen yhteensä muutama päivä sparrausta, valmennusta ja ohjeistusta yrityskohtaisesti 10 yritykselle jakautuen esim. muutaman tunnin pituisiin etätilaisuuksiin ja niissä yrityksille annettaviin välitehtäviin. Sparraus, valmennus ja ohjeistus tulee toteuttaa etänä ja ne voivat sisältää yrityskohtaisesti esim. 1) yritykselle sopivan STF -ohjelmaan sisältyvän sertifikaatin etsintä ja valinta, mikäli yritys haluaa ja sitoutuu lähtemään sertifiointipolulle, 2) yrityksen sparraus ja valmennus sertifointipolulle, sis. yrityskohtaisen suunnitelman laatiminen aikatauluineen yrityksen valitseman STF -ohjelmaan sisältyvän sertifikaatin saamiseksi, 3) yrityksen auttaminen dokumentoimaan STF-merkkiin tarvittava dokumentointi- ja itsearviointityö 4) mikäli yritys ei halua lähteä sertifiointipolulle, yritystä sparrataan ja valmennetaan vastuullisuus -teeman mukaisiin muihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, esim. vastuullisuusviestintäsuunnitelman tai vastaavan laadinta. - Prosessin päättyessä vuoden 2022 loppupuolella kaikille projektissa mukana oleville yrityksille yhteinen max 0,5 päivän pituinen päätöstilaisuus etänä. Edellä kuvattu alustava suunnitelma asiantuntijapalvelun sisällöstä konsulttipäivineen perustuu projektissa tälle asiantuntijapalvelulle allokoituun määrärahaan. Tarjouksen liitteeksi tulee liittää ehdotus toteutussuunitelmaksi. Suunnitelman pitää sisältää vähintään seuraavat tiedot: - Aikatauluehdotus koko prosessin ajalta. - Kaikille kiinnostuneille avoimen aloitustilaisuuden alustava sisältö/ohjelmarunko ja tavoitteet. - Muutaman päivän yrityskohtaisten sparrausten / valmennusten toteutustapa, sisältö, tavoitteet, yrityksille annettavat välitehtävät, yrityskohtaisten päivien määrä. - Prosessin lopussa projektissa mukana oleville yrityksille pidettävän yhteisen tilaisuuden alustava sisältö/ohjelmarunko ja tavoitteet. - Muut palvelun tarjoajan ehdottamat toimenpiteet eriteltyinä, kuvattuina ja aikataulutettuina. - Prosessin eri vaiheisiin / toimenpiteisiin osallistuvien palvelun tarjoajan asiantuntijoiden nimet (henkilöiden CV:t erillisillä liitteillä). - Kuvaus siitä, miten yrityksiä ohjataan / kannustetaan lähtemään kestävän kehityksen sertifiointipolulle sekä miten pyritään varmistamaan, että yritykset ovat valmiita prosessin aikana / sen jälkeen suorittamaan STF-ohjelmaan (Sustainable Travel Finland) sisältyvän joko aiemmin tai projektin aikana valitsemansa kestävän kehityksen sertifikaatin, tekemään STF-merkkiin tarvittavan dokumentointi- ja itsearviointityön sekä hakemaan tämän jälkeen STF-merkkiä. Tarjouksessa tulee ilmoittaa asiantuntijapalvelun kokonaishinta (alv 0), joka sisältää kaikki tarjoajan toteutussuunnitelmaan ehdotetut ja kuvatut toimenpiteet, esim. - kaikille avoin yhteinen aloitustilaisuus - yrityskohtaiset sparraus- ja valmennuspäivät 10 yritykselle - projektissa mukana oleville yrityksille yhteinen päätöstilaisuus - mahdolliset muut tarjoajan ehdottamat toimenpiteet Tilaisuudet sekä sparraus- ja valmennuspäivät toteutetaan pääosin etänä, Mikäli toteutus vaatii syystä tai toisesta yrityksessä käyntiä, sovitaan siitä aina tilaajan ja valitun palveluntuottajan kesken tapauskohtaisesti. Näissä tapauksissa matka- ja majoituskulut korvataan todellisten toteutuneiden kulujen perusteella kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Mikäli tarjoaja katsoo tarjousta tehdessään, että sparraus / valmennuspäivät vaativat tietyiltä osin yrityksessä käyntiä, tulee tällaiset matkapäivät sisällyttää toteutussuunnitelmaan, mutta ei tarjoajan ilmoittamaan asiantuntijapalvelun kokonaishintaan. Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus hankkia valitulta palveluntuottajalta lisää ylläkuvattuja sparraus/valmennuspäiviä, mikäli projektiin liittyy projektin toteutusaikana lisää uusia yrityksiä. Option käytöstä ja hinnasta sovitaan erikseen tilaajan ja valitun palveluntuottajan kesken. Tämän tarjouspyynnön mukaisen asiantuntijapalvelun toteuttajaksi valitaan sellainen palveluntuottaja, jonka hinta on kokonaistaloudellisesti edullisin. Valintakriteerit tärkeysjärjestyksessä ovat seuraavat: 1. Ehdotus toteutussuunnitelmaksi. Arvostamme erityisesti selkeää, konkreettista ja tavoitteellista sisältöä, jossa yhteiset ja yrityskohtaiset tilaisuudet muodostavat välitehtävineen loogisen ja tavoitteellisen kokonaisuuden ja jossa jokaiselle asiakkaana olevalle 10 yritykselle löytyy konkretiaa kestävään kehitykseen liittyen riippumatta siitä, missä vaiheessa yritys on. 2. Palveluntuottajan kokemus ja osaaminen. Kokemus: Referenssit vastaavien toimeksiantojen toteuttamisesta liittyen matkailuyritysten kestävän kehityksen sertifiointiprosesseihin ja vastuullisuuteen, maksimissaan kolme (3) viimeisen kolmen vuoden ajalta. Referenssit on kuvattava lyhyesti erillisellä liitteellä vähintään seuraavilla tiedoilla; tilaajan nimi, ajankohta, kohdejoukko ja toimeksiannon sisältö. Arvostamme erityisesti referenssien vastaavuutta tämän hankinnan kohteeseen. Osaaminen: Toteutussuunnitelmaan ehdotettujen eri toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavien palveluntuottajan nimeämien konsulttien osaaminen ja kokemus liittyen matkailuyritysten kestävän kehityksen sertifiointiprosesseihin ja vastuullisuuteen. Kuvattava ja todennettava henkilöiden CV:eillä. 3. Kokonaishinta, alv 0. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2022 saakka. Jätetyt tarjoukset ovat lähtökohtaisesti julkisia. Mikäli tarjoaja kokee, että jokin asia kuuluu liikesalaisuuksien piiriin, tulee tällainen asiakirja merkitä selvästi maininnalla: sisältää liikesalaisuuksia. Tarjoaja vakuuttaa, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on hoidettu ja yrityksellä on kaikki asiat kunnossa. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä annetut tarjoukset. Tilaaja ei sitoudu tilaamaan mitään tuotetta tai palvelua. Hankinta toteutetaan hankkeen budjetin määrärahojen puitteissa. Business Joensuu Oy:n asiantuntijat suorittavat tarjousten laadullisen vertailun tarjouksen ja sen liitteiden perusteella. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa: - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi - Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Tarjoajien kelpoisuuden arviointi: Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Hankintasopimus: Palvelun tuottamisesta tehdään hankintapäätöksen jälkeen hankintasopimus tarjoajan ja Business Joensuu Oy:n välille. Alihankinta: Alihankkijoiden käyttö on mahdollista. Tarjoajan tulee tarjouksessaan kuvata alihankkijoiden käyttö ja sen laajuus. Tarjouksen jättäjä vastaa alihankkijoiden työstä ja toimittaa pyydettäessä alihankkijoiden osalta tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat. Annettujen hintojen tulee sisältää myös mahdollisten alihankkijoiden kustannukset. Muuta: Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 palvelut -ehtoja muilta kuin erikseen mainituilta osin. Lisätietokysymykset ja tarjouksen jättäminen tapahtuu pienhankintaportaalin kautta määräaikoihin mennessä.
Hankintayksikkö: Business Joensuu Oy
ALV-tunnus: 2921270-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja: Matkailu Goes Global -projekti
Postiosoite: Länsikatu 15
Postinumero: 80110
Postitoimipaikka: Joensuu
Maa: Suomi
Puhelin: +358 40 056 0890
Faksi:
Sähköpostiosoite: jaani.holma@businessjoensuu.fi
WWW-osoite: www.businessjoensuu.fi